MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA1/2001: Fakultetsdebatt i tre akter (30.1.01)

Våren 2001 kan bli den heteste på lenge ved universitetet. Da skal nemlig nye tanker om fakultets- og instituttstrukturen luftes og ristes. Spørsmålene omkring dette er mange: Hvor mange fakulteter trenger NTNU? Hvor skal instituttene plasseres? Hvor stor er viljen til forandringer? Eller er det kanskje slik at de fleste ansatte bryr seg lite om hvilket fakultet eller institutt de hører til, så lenge de får være i fred med seg og sitt?

Flere modeller.
Ulike organisasjonsmodeller har allerede vært diskutert på flere møter med alle de valgte fakultetslederne ved NTNU (dekanene). Modellene har det til felles at de konkluderer med at NTNU bør redusere antall fakulteter. Organisasjonen er i dag inndelt i elleve slike enheter. Det er tre flere enn Universitetet i Oslo, som har nesten dobbelt så mange studenter å holde styr på.
Det store spørsmålet er selvfølgelig hvordan et eventuelt nytt organisasjonskart for NTNU vil se ut. De modellene som har vært lagt fram så langt, kan deles i to kategorier, avhengig av hvilken metode som foreslåes for å krympe organisasjonen. Enten foreslåes det å fusjonere nåværende fakulteter, eller å foreta en mer dyptgripende reorganisering. Samtidig finnes det også NTNU-ere som mener at det er gode grunner for å beholde dagens struktur uendret.
Foreløpig er ingenting avklart. Den Store Debatten begynner først 7. februar når det offisielle høringsutkastet sendes ut fra dekanene. Sannsynligvis vil utkastet inneholde en rekke ulike modeller som organisasjonen blir bedt om å uttale seg om. Ledelsen håper på bred debatt om forslagene.Den videre prosessen i saken er planlagt slik:

Første akt: Presentasjonen.
NTNUs dekaner fungerer som styringsgruppe i prosessen. De skal behandle saken på et nytt møte den 2. februar. På basis av diskusjonen her, vil det bli skrevet et høringsnotat som blir lagt fram på et møte på Røros 7. februar. På dette årlige Røros-seminaret samles hele NTNUs ledelse; kollegiet, rektorat, universitetsdirektør, stabsdirektører, dekaner, fakultetsdirektører og instituttledere. Til sammen om lag 150 personer. For denne forsamlingen skal altså dekanenes forslag legges fram, og saken skal diskuteres i plenum.

Andre akt: Høringsrunde.
7. februar vil også notatet i sin helhet bli lagt ut på NTNUs nettsider. Dermed går startskuddet for en høringsprosess der alle studenter og ansatte vil bli invitert til å komme med synspunkter og forslag. Parallelt med høringen skal det foretas en nærmere utredning av konsekvensene av de ulike modellene som er lagt fram. Både høringsrunden og utredningen skal være ferdig til 1. mai.

Tredje akt:
Vedtak og godkjenning
I denne delen av utredningsprosessen skal høringsforslagene oppsummeres og legges fram for dekanmøtet. Etter en gjennomgang her, vil fakultetene bli bedt om å drøfte et revidert forslag til fakultets- og instituttstruktur. Denne drøftingen skal foregå i fakultetenes ledergrupper.
Dekanmøtet skal ta endelig stilling til saken i et møte 25. juni.
Kollegiet skal etter planen behandle forslaget til ny fakultets- og instituttstruktur i august, men det er også mulig at saken kommer opp allerede i juni.
Det som kan påvirke prosessen, er stortingsmeldingen basert på Mjøs-utvalgets innstilling som vil foreligge i løpet av våren. Samtidig er det også klart at Kollegiets vedtak til sjuende og sist må godkjennes av Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet (KUF). Det er viktig å få alle nødvendige vedtak og godkjenninger på plass før høstens NTNU-valg.

- Feil tidspunkt.
Flere dekaner mener at prosessen med omorganisering settes i verk på feil tidspunkt. Det viser en spørrerunde som Universitetsavisa har foretatt.
Frustrasjonen over tidsvalget henger sammen med at mange fakulteter og institutter fremdeles slikker sår etter tidligere omkalfatringer. I tillegg mener kritikerne at det akkurat nå er mest behov for å bruke krefter på oppgaver som føles mer presserende. Det gjelder for eksempel strategisk planlegging, nye studieplaner og rekrutteringsarbeid. Flere stiller spørsmål om hva som er hensikten med omorganisering. Men de vil gjerne at saken blir utredet, - forutsatt at det blir gjort grundig og at alle betenkeligheter og motforestillinger kommer tydelig fram.

Tore Hugubakken
tore.hugubakken@adm.ntnu.no

Synnøve Ressem
synnove.ressem@adm.ntnu.no