MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU vil ha universitetsklinikken på Øya (18.1.02)

Styret ved NTNU (Kollegiet) besluttet i et møte fredag kveld at universitetet i sin høringsuttalelse til helsedepartementet skal gå inn for lokalisering av universitetsklinikken på Øya.

Uttalelsen fokuserer på hvilken betydning de alternative lokaliseringer av universitetets fakulteter vil ha for universitetets samlede virksomhet, og hvordan fagmiljøene best mulig kan samhandle om forskning og undervisning. NTNU ønsker primært en samlet campus og mener at en løsning hvor universitetsklinikken flyttes til Dragvoll, vil stenge for en slik samling i overskuelig framtid.

Frykter forsinkelser
NTNU mener at kostnadsoverslagene i utredningen er beheftet med stor usikkerhet. Det samme gjelder framdriftsplanen. Ved utbygging på Øya vil byggefase en, som utgjør halvparten av det nye universitetssykehuset med 60 prosent av fakultetets areal, være ferdig i 2005 - fem år før et nytt sykehus på Dragvoll ideelt sett vil være ferdig. NTNU frykter at en lang periode med interimsordninger vil påvirke konkurranseevnen både for rekruttering av studenter og ansatte.

Påvirker universitetets framtid
I konklusjonen heter det at NTNU synes det er problematisk å utforme universitetets fremtidige strategi ut fra en debatt om lokalisering av sykehus, da dette nødvendigvis må bli på sykehusets og ikke på universitetets premisser. NTNU finner ikke at en flytting av Dragvollmiljøene til Øya og det medisinske fakultetet til Dragvoll, innebærer en samling av universitetet. Tvert i mot vil en flytting stenge for en slik samling i overskuelig framtid. Den vil også innebære en forsinkelse i opptrappingen av opptaket til medisinerstudiet. NTNU ønsker derfor å arbeide for en løsning der både HF og SVT kan lokaliseres nær Gløshaugen og samtidig beholde universitetssykehus med DMF på Øya.

Vedtatt mot tre stemmer
Høringsuttalelsen ble vedtatt med solid flertall, mot stemmene til de to studentrepresentantene og representanten for de teknisk-adminsistrativt ansatte.

________________________________________

Dette er hele HØRINGSUTTALELSEN fra NTNU om lokalisering av universitetsklinikken i Trondheim
(K-sak 4/02)

"INNLEDNING
Den geografiske plasseringen av sykehuset og universitetsklinikken må først og fremst vurderes ut fra framtidige behov for sykehustjenester. NTNU vil for sin del i den sammenheng vise til høringsuttalelsen fra Helse Midt-Norge. Tilsvarende vises det til uttalelse fra formannskapet i Trondheim kommune når det gjelder de byplanmessige problemstillinger som lokaliseringen av sykehuset og universitetsklinikken reiser. Kommunens uttalelse reiser interessante synspunkter som NTNU gjerne vil være med å drøfte videre.

NTNU er et nasjonalt breddeuniversitet med teknisk naturvitenskapelig hovedprofil. Universitetet har derfor spesiell mulighet til og fokus på tverrfaglig undervisning og forskning. Det er denne egenart ved universitetet som er grunnlaget for universitetets vurdering av rapporten.

Utbygging av nytt universitetssykehus har meget lang tidshorisont, og det er umulig i dag å forutse behovene for medisinsk behandling og forskning om 50-100 år. Universitetssykehuset må derfor utbygges og lokaliseres slik at usikkerheten kan håndteres på best mulig måte, både ved at det velges tilstrekklig fleksible løsninger og at det er rom for framtidig ekspansjon.

Kostnadsoverslagene i utredningen er beheftet med stor usikkerhet, og viser at utbygging av universitetssykehus på Dragvoll med samtidig universitetsutbygging på Øya kostnadsmessig i all hovedsak faller likt ut.

NTNU ønsker en samlet campus. Ønsket om en integrasjon mellom universitet, sykehus samt økt fokus på tverrfaglighet ville lettere kunne realiseres dersom universitetet geografisk var samlet. En flytting av HF og SVT til Øya og DMF til Dragvoll, innebærer imidlertid ikke et samlet universitet. Det vil fremdeles være to campus, og en må derfor avveie ulike hensyn i valget av løsning.

FAGLIGE VURDERINGER
Vurderingene til de tre fakultetene som direkte berøres av flytting viser det dilemma NTNU her står overfor.

Historisk - filosofisk fakultet
For HF vil det være lettere å bidra til at NTNUs mål om tverrfaglighet nås dersom universitetet samles geografisk. Forslaget om å lokalisere medisin og HF-/SVT-fakultetene på ulike campus vil likevel være bedre enn å holde HF-/SVT-fakultetene geografisk isolert fra de øvrige fagmiljøene ved NTNU. Ut i fra et slikt resonnement støtter fakultetet utredningens oppsummering som indikerer at sykehuset bør lokaliseres på Dragvoll, og HF-/SVT-fakultetene flyttes til Øya.

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

 • En flytting til Øya bidrar til at avstanden til teknologimiljøene på Gløshaugen reduseres slik at det er mulig å forvente positive effekter for utvidet tverrfaglig undervisning og forskning
 • Flytting til Øya bidrar til en styrking av studentmiljøet, bl.a. ved at studentene ved ulike studieretninger lettere kan møtes
 • Fakultetet kan ikke se at driftskostnader av mer administrativ art blir vesentlig redusert
 • Det er ikke grunn til å tro at fakultet vil disponere en bedre bygningsmasse på Øya enn den som befinner seg på Dragvoll i dag
 • Fortsatt lokalisering av SVT på Dragvoll vil fjerne en eventuell tvil om bygging av nytt psykologibygg. Med et slikt bygg på plass vil Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på Gløshaugen være det eneste av fakultetets institutter som ikke er samlokalisert med resten av fakultetet.
 • Dersom sykehuset og DMF flyttes til Dragvoll vil argumentene for at SVT-fakultetet forblir på Dragvoll i betydelig grad forsterkes. Det vil bli lettere å få til undervisnings- og forskningssamarbeid med DMF når den geografiske avstanden forvinner, noe som vil være viktig for flere av fakultetets fagmiljøer, først og fremst Psykologisk institutt, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap og Idrettsvitenskap.

  Det medisinske fakultet

 • NTNU og Det medisinske fakultet har medisinsk teknologi som ett av sine strategiske satsningsområder. Kort geografisk avstand mellom medisin på Øya og teknologimiljøene på Gløshaugen har vært av avgjørende betydning for utvikling av fagfeltet, og i dag arbeider ca 100 stipendiater innen dette forskningsområdet.
 • Studiemodellen ved medisinstudiet i Trondheim forutsetter tett integrasjon mellom sykehus og universitet. Dette ivaretas ikke på Dragvoll dersom man skal utnytte eksisterende bygningsmasse.
 • Det medisinske fakultet har forutsatt en økning av studentopptaket i ca. 2004, men kun en realisering av Øya-prosjektet gjør dette mulig uten svære provisoriearealer.
 • Øya-alternativet innehar betydelige arealreserver og fleksibilitet.
 • Universitetssykehus på Øya er den eneste muligheten til å samle NTNU.
 • Interimsperioden fram til universitetssykehus på Dragvoll står klart, vil medføre betydelige ulemper både for studenter, ansatte og pasienter.
 • Øya blir uansett byggeplass i de kommende år.

  OPPSUMMERING
  NTNU ønsker en samlet campus. Den løsningen som skisseres i rapporten stenger imidlertid for en slik samling i overskuelig framtid, da DMFs integrering i universitetsklinikken på Dragvoll gir en delt løsning. Dersom resten av universitetet blir samlet på Gløshaugen/Øya, vil større deler av universitetet være samlet, enn det vi har i dag. Det vil også åpne for større muligheter for tverrfaglige studier mellom humaniora/samfunnsfag og teknologifag/ naturvitenskap, enn det en har i dag. Dette vil imidlertid være på bekostning av tilsvarende mellom medisin og resten av universitetet, et område som er et av de prioriterte områder i dag. I framtidas forskning ser en for seg en akse som går gjennom teknologi/naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap. For SVT vil det bli et dilemma, dersom dette fakultet skal måtte velge mellom nærheten til teknologi og humaniora på den ene siden og medisin på den andre. Det er derfor usikkert om universitetet faglig vinner noe på en rokkering mellom Øya og Dragvoll.

  ØKONOMISK USIKKERHET
  Rapportens vurdering om et nullsumspill ved flytting av universitetsklinikken til Dragvoll, er viktig. Det er imidlertid vanskelig å sammenligne alternativene pga manglende oversiktstabeller. Kostnadstallene for Øya-alternativene er basert på beregninger ut fra forprosjekt, mens kostnadstallene for Dragvoll er estimater.

  Den største usikkerheten ligger i framdriftsplanen. Framdriftsplanen for Dragvoll er satt opp ut fra ideelle forutsetninger. NTNU vurderer det som svært usikkert om planen holder.

  Ved utbygging på Øya vil byggefase 1 med 90.000 kvm. sykehus og universitetsareal, halvparten av det nye universitetssykehus med 60 prosent av fakultetets areal, være ferdig i 2005- fem år før et nytt sykehus på Dragvoll ideelt sett vil være ferdig. Dette er faktorer som er av stor betydning for NTNU og NTNUs forhold til Dragvoll-alternativet.

  Det at så store deler av universitet i en lang periode må leve ned interimsordninger, vil påvirke konkurranseevnen både for rekruttering av studenter og ansatte. Universitetet er usikker på om en omlokalisering av fakultetene slik en rokkering mellom Øya og Dragvoll vil innebære, er verdt den risikoen.

  KONKLUSJON
  NTNU synes det er problematisk å utforme universitetets fremtidige strategi ut fra en debatt om lokalisering av sykehus, da dette nødvendigvis må bli på sykehusets og ikke på universitetets premisser. NTNU finner ikke at en flytting av HF og SVT til Øya og DMF til Dragvoll innebærer en samling av universitetet. Tvert i mot vil en flytting stenge for en slik samling i overskuelig framtid. Den vil også innebære en forsinkelse i opptrappingen av opptaket til medisinerstudiet. NTNU ønsker derfor å arbeide for en løsning der både HF og SVT kan lokaliseres nær Gløshaugen og samtidig beholde universitetssykehus med DMF på Øya."

 •