MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kritiserer NTNU for uklar ledelse og "konsensuskultur" (25.8.02)

andektig.jpg
Direktør Oddvar Haugland ved Norgesnettrådet sto for den formelle overrekkelsen av evalueringen av NTNU. Rektor Eivind Hiis Hauge ved NTNU er naturlig nok ivrig tilhører.

mote.jpg
Komiteens leder, professor Torsten Cegrell ved Kungliga Tekniska Högskolan, presenterer resultatene for NTNUs ledere og dekaner.

komiteen.jpg
Tre av den eksterne komiteens fem medlemmer var til stede for å overrekke rapporten og svare på spørsmål fra NTNU. Fra venstre konserndirektør Bente Hagem i Statnett, professor Torsten Cegrell ved Kungliga Tekniska Högskolan og student Monika Hestad ved Arkitektøgskolen i Oslo.

NTNU har for stor administrasjon, uklar ledelse og tør ikke ta kontroversielle beslutninger. Dette er noen av de viktigste ankepunktene i en fersk, ekstern evaluering av universitetet.

Evalueringen ble overrakt til NTNU torsdag. Det er Utdannings- og forskningsdepartementet som har bestilt rapporten fra Norgesnettrådet, mens selve arbeidet er utført av en ekstern komité med professor Torsten Cegrell fra Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige som leder. __________________________________________

LES ALT OM RAPPORTEN HER:

 • - Synserapport, sier enkelte dekaner.
 • - Tydelige signaler som vi vil ta med oss, sier rektor.
 • Men det er samtidig viktig å ha ha et realistisk perspektiv på hva en slik rapport er, skriver rektor i en egen kommentarspalte.
 • Norgesnettrådet krever oppfølging.
 • Her kan du lese rapporten i sin helhet (PDF-format).
  __________________________________________

  For mange beslutningsorgan
  "Det skrives og diskuteres i god akademisk stil" skriver komiteen i kritikken av det de mener er alt for mange beslutningsorgan på alt for mange nivåer. Denne konsensuskulturen er et av de sterkeste hinder for et dynamisk NTNU, sier komiteen utvetydig.

  I rapporten blir det pekt på at NTNU har administrasjon på tre nivåer, styrer på tre nivåer, inkludert styreledere, og faglig og administrativ ledelse på to nivåer. Dette store apparatet har som et av sine formål å skape mest mulig aksept og konsensus for beslutninger som taes.

  Komiteen er også negativt overrasket over organisasjonens evne til fortsette diskusjonen etter at beslutninger er vedtatt. Den har merket seg at det er liten oppslutning i organisasjonen om vedtak der ikke alle har fått sagt sitt, og at manglende gjennomføring av vedtak får liten konsekvens for ansatte.

  Overbyråkratisering
  Som eksempel på overbyråkratisering og behovet for konsensus ved NTNU, trekker komiteen fram opprettelsen av et eget utvalg for å ta ansvar for sivilingeniørgraden. Komiteen mener det hadde vært mer naturlig at rektor fikk delegert dette ansvaret fra styret og brukte sin ledergruppe og studiedirektør som rådgivere.

  Kun én ledelse
  Løsningen fra komiteen er klar: Sats på én ledelse - én sjef som gjerne har faglig bakgrunn - og ikke på oppdelingen i en faglig og en administrativ ledelse slik NTNU har i dag. Den administrative virksomheten bør reduseres betraktelig og underlegges denne ledelsen.

  Profesjonelle, ansatte ledere
  Videre mener komiteen at NTNU må ansette profesjonelle ledere på alle nivå i organisasjonen, og ikke ha valgte ledere slik som i dag. Som langsiktig mål skisserer komiteen en radikal løsning der NTNU kvitter seg med fakultetsnivået og heller satser på større og færre institutter. Ikke minst må det skapes en kultur ved NTNU der det er større aksept for beslutninger tatt av en profesjonell ledelse.

  - Strategiprosessen har vært ovenfra og ned
  "Det er ofte selve prosessen med strategiarbeid som er viktig", skriver komiteen. Den mener NTNUs strategi Kritisk, Konstruktiv, Kreativ slett ikke er implementert nedover i organisasjonen og at dette altså skyldes at prosessen ikke begynte nedenfra. Rådet fra komiteen er at NTNU så snart som mulig bør revidere strategiplanen med utgangspunkt i fagmiljøene.

  Dårlig kvalitetssikring av undervisning
  Når det gjelder undervisningen mener komiteen at det mest kritiske er mangel på systematisk kvalitetssikring og evaluering. Det som utføres av slik evaluering, skjer som regel i regi av fakultetene eller instituttene.

  Heller ikke de universitetspedagogiske kursene gjennomføres systematisk. Langt fra alle ansatte med undervisningsansvar har gjennomgått slike kurs.

  Det er studentene ved de frie fagene som uttrykker størst misnøye med undervisningen overfor komiteen, og det er disse fagene som står overfor de største utfordringene. Studentene bør få mer oppfølging, slik som i de mer effektive profesjonsstudiene, mener komiteen.

  Geografisk avstand dårlig argument
  Selv om flere av instituttene på Dragvoll har fremhevet den geografiske avstanden som hinder for tverrfaglig samarbeid, mener komiteen at dette er et dårlig argument. Den har heller inntrykk av at de instituttene som blåser i avstanden og utnytter de tverrfaglige mulighetene ved NTNU, opplever sterkere interesse for fagene. De instituttene som ikke ser disse fordelene har en vesentlig tilbakegang i søkertallene, skriver komiteen.

  Lite vitenskapelig publisering
  De fire universitetene i Norge har ulik måte å rapportere vitenskapelige publikasjoner på. Til tross for vanskelighetene med å sammenligne tallene, mener komiteen at NTNU gjør det betraktelig svakere enn de andre universitetene på dette området. I tillegg er det få forskere som produserer mye; halvparten av det totale antallet publikasjoner ved NTNU blir produsert av ca. 20 prosent av forskerne.

  Ikke bare negativt
  Evalueringen fra den eksterne komiteen kan oppfattes som entydig negativ. Dette skyldes imidlertid at komiteen ikke tatt for seg de områdene ved NTNU som de oppfatter som vellykkede, men heller konsentrert rapporten om de områdene der NTNU har forbedringspotensial.

  Som et plaster på såret kan det være verdt å nevne at komiteen ikke greier å skjule sin begeistring for nyskapingsaktiviteten, de fem satsingsområdene og den høye andelen eksternfinansiering som NTNU har. Komiteen mener også at sammenslåingen til NTNU har vært vellykket, og den er overbevist om at de frie fagene har nytt godt av denne sammenslåingen.

  Tekst og foto: Tone Kvenild

  DISSE SATT I KOMITEEN:

 • Professor Torsten Cegrell, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (komitéleder)
 • Professor Kjell Grønhaug, Norges Handelshøgskole
 • Professor Anna-Maija Ylimaula, Konstindustriella högskolan, Helsinki
 • Konserndirektør Bente Hagem, Statnett
 • Student Monika Hestad, Arkitekthøgskolen i Oslo

 •