MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kan få ny rektor om ni måneder (30.3.03, 16:59)

Om bare ni måneder kan NTNU være ledet av en ny, ansatt rektor og en ekstern styreleder. Tirsdag (1.april) skal styret ta endelig stilling til et forslag om å sette i gang et forsøk med enhetlig ledelse av hele universitetet. Fagforeningsledere raser mot det de oppfatter som avvikling av viktige kanaler for medbestemmelse.

Det er andre - og muligens siste - runde i saken om organiseringen av styring og ledelse ved NTNU som nå kommer opp til behandling. I saksfremlegget blir det foreslått å søke Utdannings- og forskningsdepartementet om tillatelse til å gjennomføre et forsøkeprosjekt i fire år med start fra kommende årsskifte. Hvis departementet sier ja vil NTNUs nåværende rektor, prorektor og dekaner fratre sine stillinger før deres valgperiode utløper. I stedet skal de i 2004 erstattes av ansatte ledere som skal tilsettes på åremål, etter ekstern utlysning.

FAKTA

Basert på forslagene i saksfremlegget til tirsdagens styremøte kan det i nær fremtid komme til å bli rykket inn en en stilling ledig-annonse i de største norske avisene med omtrent denne ordlyden:

NTNU lyser ut stilling som REKTOR.
For stillingen kreves det minimum kompetanse som førsteamanuensis og meget solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner.

 • Rektor er institusjonens øverste leder med ansvar for institusjonens samlede virksomhet.
 • Rektor har et særlig ansvar for institusjonens faglige utvikling og skal lede virksomheten med vekt på forskning, undervisning og formidling.
 • Rektor rapporterer til styret og er styrets sekretær. Sammen med styreleder fastsetter rektor dagsorden for styremøtene.
 • Rektor leder og utgjør sammen med prorektor, universitetsdirektøren og dekanene universitetets strategiske ledergruppe.
 • Rektor representerer institusjonen utad og skal støtte og fremme kontakt med samarbeidspartnere internt og eksternt.

  Stillingen gjelder for en periode på fire år. Åremålet kan bli forlenget i ytterligere fire år. Søkere vurderes av et utvalg nedsatt av NTNUs styre, ledet av styreleder.

 • Sinte leserbrev fra fagforeningsledere
  NTNU er først ut av de norske universitetene med å foreslå en slik organisering, men flere høgskoler er i gang med tilsvarende omlegginger. Høgskolene i Østfold og Akershus har allerede annonsert sine rektorstillinger ledige, med søknadsfrister i disse dager. Flere andre institusjoner er også i ferd med å ansette dekaner.

  Som tidligere omtalt i Universitetsavisa har det vært sterke protester fra mange hold på NTNU mot de planlagte endringene. På våre leserbrevsider ligger det akkurat nå ferske innlegg fra lederne for fagforeningene 2fo, Forskerforbundet og Norske sivilingeniørers forening som alle nærmest raser mot styrets fremgangsmåte.

  "Vi har fått et styre som primært er opptatt av å lytte til ekkoet av sin egen stemme og signalene fra den politiske ledelse i Utdannings- og forskningsdepartementet"
  og
  "Det er en gåte for andre enn styret selv hvordan kompetente og kreative miljøer skal mobiliseres til nye høyder ved å umyndiggjøres", skriver Forskerforbundets leder Gunnar Fermann og NIF-leder Bjørn Skallerud. De mener at styret selv er NTNUs primære ledelsesproblem. Ved Filosofisk institutt har det lokale styret nylig vedtatt en uttalelse der de kaller vedtaket om styring og ledelse for "et overgrep". I alt ligger det nå 14 innlegg om denne saken på avisas debattsider (Se "Meninger" i venstre spalte).

  Foreslår ekstern styreleder
  I tilrådingen til tirsdagens møte foreslåes det at styret i forsøkeperioden skal bestå av elleve medlemmer, som nå. Men rektor og prorektor vil gå ut av styret og bli erstattet av to vanlige representanter for det vitenskapelige personalet. Styreleder skal være ekstern og oppnevnes av Utdannings- og forskningsdepartementet.

  Videre foreslåes det at prinsippet om "enhetlig ledelse" skal gjelde på hele NTNU i forsøksperioden. Dette innebærer at den øverste lederen på hvert nivå skal ha et samlet faglig og administrativt ansvar. Disse lederne skal tilsettes av overordnet nivå, og de rapporterer også til overordnet nivå. Unntaket er instituttlederne, som i samsvar med vedtak på forrigie styremøte, fortsatt skal velges etter nåværende regler. Dagens instituttledere vil fortsette ut valgperioden.

  Ledere tilsettes
  Rektor, prorektor, dekaner og prodekaner skal tilsettes etter ekstern utlysning. Lederne tilsettes formelt av styret. Ved tilsetting av rektor oppnevner styret et innstillingsutvalg ledet av styrets leder og som for øvrig skal bestå av to dekaner, en representant for teknisk-administrativt personale og en student. Styret tilsetter prorektor, universitetsdirektør og dekaner etter innstilling fra rektor, som rådfører seg med en gruppe representativt sammensatt etter samme prinsipp som ovenfor. Styret tilsetter prodekaner og fakultetsdirektør etter innstilling fra rektor, som rådfører seg med en gruppe ledet av dekanus og representativt sammensatt etter samme prinsipp som ovenfor.

  Forslaget innebærer også at styrene ved fakulteter og institutter blir lagt ned 1.januar 2004. I stedet skal det fra samme dato opprettes fakultetsråd ved hvert fakultet.

  Rådene skal bestå av 11 medlemmer og settes sammen av fire eksterne (inklusive lederen), fire vitenskapelig tilsatte ved fakultetet, to studentrepresentanter og én representant for teknisk-administrativt personale. Interne representanter skal velges av og blant sine grupper, mens de eksterne medlemmene oppnevnes av rektor etter forslag fra dekanus.

  Fra 1.januar 2004 skal det også opprettes et råd på fem medlemmer ved hvert fakultet for tilsetting av vitenskapelig personale.

  Av Jan Erik Kaarø

  På forrige styremøte ble det vedtatt at instituttledere fortsatt skal velges.
  Mange ansatte har uttrykt misnøye med vedtaket om å fjerne valgte ledere.
  Og fagforeningene har hele veien protestert heftig.