MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Brevet fra Forskerforbundet (5.12.04, 22:43)

Styret
NTNU

S-sak 89/04 NTNU 2020 – Eventuell samlokalisering av NTNU rundt Gløshaugen

Forskerforbundet ved NTNU (FF) har gjennomgått det foreliggende utredningsmaterialet og blitt orientert om status av universitetsledelsen i SESAM sist fredag (3. des).

Forskerforbundet mener at denne utredningen nå bør av sluttes, fordi:

1. Usikkerheten og den totale risikoen ved en samlokalisering er uaksaptabel.

2. Det er ikke sannsynliggjort at de totale kostnader, faglig og økonomisk, ved en samlokalisering står i et rimelig forhold til de strategiske fordeler som kan oppnås.

3. Den opprinnelige ideen om en lokalisering rundt Gløshaugen ikke kan realiseres, idet de foreliggende mulighetsanalysene skisserer bruk av arealer fra Øya over Hesthagen via Sydområdet til Elvebredden.

4. Tiden for realisering på 5 år må oppgis da det realistiske tidsperspektivet er nærmere 10 år. Dette vil representere en uakseptabel belastning på den daglige virksomheten.

Dette skal utdypes nærmere som følger:

Ad. pkt 1 - Risiko:

 • Anslagene for midlere arealkostnad ved nybygging er for lave.
 • De anvendte usikkerhetsmarginene ved kostnadene generelt er altfor lave på dette planleggingsstadiet: Istedenfor ± 10 % burde man anvendt i størrelsesorden ± 20 - 30 %, hvilket ville gi en differense mellom de diskonterte kontant-strømmene på nærmere 1 milliard NOK.
 • Det er ikke realistisk at Trondheim kommune eller Staten vil dekke en ekstra investering som kan ligge størrelsesorden på flere 100 millioner NOK.
 • Realisering ved bruk av en OPS-løsning representerer en uakseptabel nedside, da de fremtidige leiekostnader låses mens inntektene er usikre.
 • Hele prosjektet har en helt uakseptabel eksponering i forhold Trondheim kommunes medvirkning: Reguleringsvedtak, sanering/ekspropriering, realisering av grunninvesteringer og kommunikasjonløsninger, overtagelse og leie av anlegg på Dragvoll mv.
 • Oppsummert fremstår de økonomiske analysene som ganske urealistiske. Dette er en kjent taktikk; jfr sykehusprosjektet og andre store offentlige utbygginger. Det bør uansett være en forutsetning at et slikt prosjekt ikke iverksettes med mindre departementet/regjeringen garanterer for budsjettoverskridelser.
 • Prosjektet kan på grunnlag av dette ikke realiseres uten tilføring av vesentlige økonomiske midler som kunne hatt en alternativ anvendelse som f.eks realisering av et tidsmessig bibliotek på Dragvoll. Samlokaliseringen vil mao frata NTNU all økonomisk handlefrihet i flere år fremover.

  Ad. pkt 2 - Prioritering:

 • Vi er ikke prinsipielt uenige i samlokalisering som et virkemiddel, men mener at saken slik den er fremmet har feil fokus.
 • Samlokalisering kan i beste fall sees som ett av flere mulige virkemidler for å oppnå målet om et framtidsrettet og solid universitet. Det er derfor for tidlig å si ja til å sette i gang en plan- og byggeprosess nå. Det vil alltid dukke opp nye muligheter og utfordringer. Vi kan ikke si at framtidas utfordringer løses ved samlokalisering.
 • De fremlagte analyser/mulighetsskisser er preget av prosesser knyttet til aealplaner og bygningsmasse og ikke til innholdet i universitet. Hestnesutvalget leverer ikke en analyse som viser at samlokalisering er en forutsetning for et universitet som skal møte "framtidas utfordringer".

  Ad. pkt 3 - Samlokalisering:

 • De framlagte arealskisser viser ikke nødvendigvis et samlokalisert universitet, men et nylokalisert universitet (planene viser til dels stor arealmessig spredning). I de forliggende ideskissene har man fra den opprinnelige ideen om samling på Gløshaugen vært nødt til å utrede arealer som er spredd over betydelige avstander.
 • Realfagsbygget oppleves ikke som et godt bygg av hverken studenter eller ansatte. Man må heretter unngå de samme kompakte bygningsmassene med minimale fellesarealer. Sånn sett representerer tenkningen på Dragvoll vesentlig bedre løsninger.
 • Dette betyr at NTNU i kraft av sin størrelse har små muligheter for å realisere visjonen om et samlet campus med korte gåavstander.
 • Skissene mangler fokus på arbeidsmiljøet. Arbeidstakerorganisasjonene engasjerer i disse dager PK arkitektkontor for å vurdere dette aspektet. Med utganspunktet 180 000 m2 kompakt bygningsmasse: Er det mulig å få til gode arbeidsforhold for studenter og ansatte under slike forhold?

  Ad. pkt 4 - Tidsperspektiv:

 • Å gjennomføre en samlokalisering betyr å satse betydeliger menneskelige og økonomiske ressurser på bygge- og anleggoppgaver.
 • De foreliggende tidsplanene viser at 10 år er mer realistisk enn universitetsledelsens opprinnelige krav om 5 års gjennomføring og en flytteprosess på 2 år. Når ledelsen fremholder at nåværende planer og estimat gir et godt grunnlag for å gå videre, er det tydelig at man går fra skanse til skanse for holde prosjektet flytende.

  Avsluttende kommentarer:

 • Det er svært bekymringsfullt at universitetsdirektøren vurderer det foreliggende utredningsmaterialet som et godt grunnlag for å gå videre med dette høyst risikable prosjektet. Forskerforbundet ba i SESAM om svar på hva som ville ha gjort grunnalget dårlig – men dette ble ikke besvart. Vi frykter derfor at dette skal bli et prosjekt som etterhvert skal få sitt eget momentum uavhenigig av rasjonelle argumenter.
 • De framlagte skisser viser muligheter, men sier ingen ting om behovene våre. Hvorfor skal vi gjøre dette heller enn å styrke forskning/undervisning på andre og mer direkte måter?
 • Det foreligger ingen analyse av hvorfor dette krevende prosjektet er ønskelig i forhold til andre handlingsalternativ. Samlokaliserings-visjonen er tuftet på vage forestillinger om at dette vil styrke samarbeidet ved institusjonen. Erfaringer viser imidlertid at at utvikling av organisasjon, arbeidsprosesser og kultur er vel så effektive tiltak. Dette er overhode ikke problematisert av universitetsledelsen.
 • Det foreligger heller ingen kost-nytte vurdering: Hva oppnås med samlokalisering i forhold til det det koster menneskelig, faglig og økonomisk.
 • Alle forsøk på diskusjon om ønskeligheten av samlokalisering har hittil blitt avfeid som negativ kritikk. 600 underskrifter tas ikke på alvor til tross for at de ansatte ved NTNU aldri har mobilisert slik mot et styrevedtak. Prosessen har til dags dato ikke forankring i universitetsbefolkningen.
 • Hele prosjektet har dessuten liten troverdighet da den nåværende toppledelsen har flagget samlokalisering så høyt lenge før noe troverdig beslutningsgrunnlag har vært lagt fram.

  NTNU 5. desember 2004

  Svein Kristiansen (Leder)
  Kristin Dæhli (Hovedtillitsvalgt)

  Les hovedartikkel: Fagforeninger vil stoppe samlokalisering
 •