MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Brevet fra 2fo (5.12.04, 22:49)

Trondheim 05.12.04
Til Styret ved NTNU

Eventuell samlokalisering av NTNU rundt Gløshaugen
Styret ved NTNU skal på nytt behandle saken om samlokalisering av Dragvoll og Gløshaugen i sitt styrmøte mandag 06.12.04 og 2fo NTNU, Flerfaglig FellesOrganisasjon har følgende kommentarer til styresaken:

Med bakgrunn i mulighetsstudiene som er medsendt saken har vi sett spesielt på to forhold som vi mener er av stor betydning for samlokaliseringssaken; hva ligger i begrepet "samlokalisering" og mulighetsstudiet når det gjelder økonomi.

Vi tar utgangspunkt i "Hestnes-utvalgets" rapport og ser på denne i forhold til "mulighetsstudie areal". Hestnes-utvalget peker på en rekke mulige styrker og svakheter både når det gjelder en evt samlokalisering og hvis NTNU skal fortsette med en to-campus modell. Ved å se på mulighetsstudie for areal ønsker 2fo å problematisere begrepet "samlokalisering", hva legges i dette begrepet? Slik vi leser rapportene har Hestnes-utvalget lagt helt andre betydninger til grunn enn forfatterne av heftet som ser på muligheter i forhold til areal.

I denne studien presenteres det mulige tomter over hele byen. Å plassere enheter på Sorgenfri, Marienborg og Valøya kan ikke etter vår mening passe inn i den tolkning av samlokalisering som Hestnes-utvalget har brukt. Her er sannsynligvis tolkningen mye snevrere. Vi understøtter dette med Hestnes-utvalgets egen uttalelse på side 18, siste avsnitt: "En samlokalisering vil legge beslag på store arealer rundt Gløshaugen, noe som vil føre til færre tigjengelige arealer for framtidig utvidelse av NTNU". Dette fører til at vi stiller store spørsmål rundt verdien av utvalgets rapport. 2fo mener at samlokaliseringsbegrepet i mye større grad burde vært avgrenset og avklart før utvalget satte i gang sitt arbeid.

Isolert sett er Dragvoll-miljøet sterkt samlokalisert, det samme kan nok også sies om Gløshaugen-miljøet. Vi er redd for at en samlokalisering vil føre til en framtidig fragmentering av det miljøet som skal flytte. I tillegg vil ikke en samlokalisering slik den er beskrevet omfatte hele NTNU. Vi vil fortsatt ha miljøer som geografisk ligger borte fra campus; Tyholt, Kalvskinnet, midtbyen osv.

Mange av de argumenter som er brukt for forklare hvorfor det blir så viktig for NTNU å kjøre denne samlokaliseringsprosessen har vi også sett i andre omstillinger ved universitetet, bla ved ORGUT og endring av fakultets- og instituttstrukturen ved NTNU. Her kan vi peke på økonomiske gevinster på sikt og fordeler knyttet til tverrfaglighet.

Slik 2fo har tolket ledelsens argumentasjon i denne saken så står nettopp tverrfaglige gevinster høyt på lista. Da er det naturlig å spørre seg: hvilke tverrfaglige gevinster fikk vi av endring av fakultets- og instituttstrukturen, eller kanskje vi heller skal spørre: hvilke gevinster hadde vi av en slik stor endringsprosess i forhold til våre mål? For det nettopp det vi snakker om når det gjelder saken om samlokalisering, det er uten tvil nok en stor endringsprosess for NTNU.

Når det gjelder økonomi så er mulighetsstudien en relativt komplisert sak. Vi vil heller konsentrere oss om en gjennomgang av en del premisser som det forutsettes er på plass før en evt utbygging kan starte. Spesielt knytter dette seg til kommunens rolle, UFD og OPS.

 • Når det gjelder Trondheim kommune så har ordfører Rita Ottervik uttalt i Adresseavisen 02.12.04 at kommunen ikke har til hensikt å "sponse" NTNUs utbyggingsplaner. Dermed faller den forutsetning som står beskrevet på side 10, under pkt 5.1.2.
 • Vedrørende UFD sin rolle så gir mulighetsstudien uttrykk for at det ikke vil bli tilført midler over statsbudsjettet. Vil dette si at UFD ikke vil gi sin støtte til prosjektet? I så fall: hvordan kan NTNU starte et slikt byggeprosjekt, med de usikkerheter som erfaringsvis ligger til grunn ved oppføring av et hvert bygg, uten at det garanteres økonomisk for dette gjennom UFD?
 • Partnerskapsmodellen eller OPS har vært omtalt i media den siste tiden som en dyr modell for offentlig sektor. Velger man en slik modell må NTNU også være klar over hvilke erfaringer andre har gjort seg i slik sammenheng. Mange av de erfaringer som kommer fram fra slike finansieringsmåter viser at det finnes kun én økonomisk vinner; den private utbyggeren.

  2fo ønsker at saken skal utredes på en skikkelig måte og at debatten som kommer i etterkant av Hestnes-utvalget skal tillegges stor vekt. De faglige gevinstene og truslene må fram i lyset på en skikkelig måte og dette kan bare gjøres gjennom en konstruktiv, saklig debatt internt på NTNU. Spørsmålet om samlokalisering er reist og kan ikke avsluttes uten at de argumenter som skal veie tungt i en slik sak har kommet fram. Vi er imidlertid sikre på at en videre utredning og en faglig debatt på det grunnlaget som foreligger vil føre til at dette prosjektet ikke bør realiseres.

  En siste ting styret må vurdere når de skal diskutere denne saken er de erfaringer man har fra utbyggingen av Universitetssykehuset; styret må ikke undervurdere de negative konsekvensene ved å flytte fokus fra primæroppgavene til bygge- og flytteprosjektet. Det vil gå med svært mange årsverk hvert år på ting som ikke har med våre primæroppgaver.

  Vennlig hilsen
  Jomar Finseth
  Hovedtillitsvalgt 2fo NTNU

  Les hovedartikkel: Fagforeninger vil stoppe samlokalisering
 •