MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU 2020 - PRESSEMELDING:
Samlokalisering av NTNU og HiST er mulig (3.3.06, 11:05)

Det er fullt mulig å gjennomføre en samlokalisering av NTNU og HiST i Gløshaugen-området, både med hensyn til arealer og økonomi. Det slo NTNU-rektor Torbjørn Digernes fast, da han som leder av prosjektstyret fredag presenterte resultatene fra utredningen om eventuell samlokalisering.

Bak prosjektet NTNU 2020/HiST 2020 - eventuell samlokalisering, står Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) og Trondheim kommune. Prosjektpartnerne har som mål å gjøre Trondheim til en fremragende utdannings- og forskningsby, og videreutvikle Trondheims-regionen som et attraktiv, kreativt og ledende internasjonalt kunnskapsmiljø. Hensikten med utredningen har vært å avklare om samlokalisering av NTNU og HiST på og ved Gløshaugen, er et mulig og hensiktsmessig virkemiddel som et ledd i å nå dette målet.

Ny elvecampus
Prosjektet har utredet flere ulike modeller både for samlokalisering og fortsatt tocampusløsning. I begge alternativene er det lagt vekt på å tilrettelegge for fremtidens campus, blant annet ved å innarbeide planer for nytt bibliotek/læringssenter.

Utbyggingsbehovet for et samlokalisert NTNU og HiST, inklusive idrettssenter og andre velferdstiltak, er beregnet til 150.000 kvadratmeter.

I samlokaliseringsmodellen er det beskrevet et nytt felles senter på Hesthagen, som inneholder biblioteksfunksjoner, studentarbeidsplasser og ulike andre fellesfunksjoner. Det er lagt vekt på å legge beslektede fagmiljøer i nærheten av hverandre. Dragvollmiljøene er plassert på en ny ”elvecampus”, sammen med deler av HiST. Helsefagene på HiST er foreslått plassert på Øya ved Elgesetergate.

MILJØGATE: Elgeseter gate kan bli lagt i kulvert og fremstå som en attraktiv miljøgate.
Elgesætergate i kulvert
Rapporten peker på mulige løsninger for å bedre miljøet og håndtere biltrafikken i området, blant annet i form av kollektivtransport, parkeringsregulering og utvikling av Elgesetergate som miljøgate. Elgesetergate foreslås lagt i en 180 meter lang kulvert med lokk, for å skape en god sammenhengende campus med et godt fysisk milljø.

De miljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll, har et pressende behov for nybygg. Dersom universitetet videreutvikles med utgangspunkt i fortsatt tocampusløsning, kan arealbehovet løses enten ved nybygg eller ved at noen fagmiljøer flytter til nye bygg i Gløshaugen-området og dermed frigir arealer på Dragvoll. En forsert utbygging for å tilfredsstille arealbehovet må finansieres ved salg av tomter.

HiST vil kunne samlokaliseres med deler av NTNU nær Gløshaugen, også dersom universitetet går inn for en tocampusløsning.

Finansiering basert på partnerskap
Finansieringen bygger på en såkalt prosjektalliansemodell, der prosjekteierne sammen med en privat partner utvikler og realiserer en ny campusløsning. Hensikten er å få en effektiv gjennomføring og å minimere risikoen for prosjekteierne.

Utredningen legger til grunn at det ikke vil bli betydelige bevilgninger over statsbudsjettet til utvikling av NTNU i de nærmeste år, verken på Dragvoll eller på Gløshaugen. Både samlokalisering og en snarlig utvikling av Dragvoll forutsetter salg av alle eller deler av NTNUs eiendommer på Dragvoll. I en encampusløsning vil salg av Dragvoll gi rom for en forskuttering/delvis finansiering av et felles læringssenter for hele NTNU.

Effektiv arealutnyttelse
Samlokalisering vil innebære en betydelig effektivisering i bruk av arealer, både for NTNU og HiST. Utredningen identifiserer muligheter for den nye bygningsmassen, tilpasset fremtidens krav til fleksible læringsarealer, vil komplettere de gamle bygningene slik at det totale arealbehovet kan reduseres betydelig.

For NTNU er det beregnet at utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold vil reduseres med ca. 10 millioner kroner pr. år, mens det for HiST er beregnet en årlig gevinst på 6-7 millioner kroner pr år i reduserte leie- og driftskostnader.

Hvis NTNU videreutvikler en tocampusløsning, vil HiST få økte leiekostnader på ca. 15 millioner kroner i forhold til dagens nivå. Forskjellen er knyttet til mulighetene for sambruk av læringssenter og velferdsarealer.

- Vil lytte til innspill
Rektor Torbjørn Digernes slår fast at utredningen er et godt grunnlag for den videre behandling av spørsmålet om campusløsning for NTNU. Rapporten går nå ut på høring ved NTNU. Høringsfristen er satt til 10. april. I tillegg er det planlagt en spørreundersøkelse blant ansatte og studenter. Styret vil behandle spørsmålet om eventuell samlokalisering 10. mai.

– Det er viktig at hele NTNU-organisasjonen nå setter seg inn i rapporten og engasjerer seg i den videre debatten. NTNUs ledelse vil lytte nøye til de innspill som kommer, før saken fremmes til behandling i styret i mai, sier Digernes.

Dersom styret går inn for samlokalisering, vil salg av NTNUs eiendommer på Dragvoll i neste omgang bli vurdert av Kunnskapsdepartementet, som eventuelt vil fremme saken for Stortinget til politisk behandling. Dette vil kunne skje høsten 2007. Byggeperioden er beregnet til perioden 2009 – 2013.

Ovenstående er en offisiell pressemelding som er sendt ut i forbindelse med fremleggingen av hovedrapporten "NTNU 2020/HiST 2020 Eventuell samlokalisering"

Les hele rapporten på nettet.