MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Nils Holte: Samlokaliseringsprosjektet blir sannsynligvis to milliarder dyrere enn estimert (28.3.06, 10:25)

Allerede første gang jeg hørte forslaget om å flytte Dragvoll-miljøene til nærheten av Gløshaugen, reagerte jeg med stor skepsis. Min hovedbegrunnelse var at dette måtte koste en formue, og at det for NTNU ville være helt feil ressursbruk. Jeg var derfor svært forundret da samlokaliseringsrapporten konkluderte med at dette skulle innbringe 250 millioner i gevinst. Når man går dette regnestykket nærmere etter i sømmene finner man imidlertid en rekke merkverdige unnlatelser og tvilsomme antagelser. Kvaliteten på den økonomiske analysen er overraskende dårlig og kan i beste fall skyldes overfladiskhet og elementer av inkompetanse.

Det er trukket inn flere andre forhold enn ren samlokalisering i rapporten, og dette bidrar til å fjerne oppmerksomheten fra kjernespørsmålet. Offisielt ønsker NTNU per i dag ikke å ta stilling til en eventuell sammenslåing med HIST. Jeg ønsker heller ikke å ta stilling til om en eventuell sammenslåing og samlokalisering med HIST er en god ide. En nybygging for HIST er på det nåværende tidspunkt en ren byggesak som ikke direkte berører NTNU, og burde derfor heller ikke vært med i utredningen.

Læringssentret er også en sak som i stor grad er uavhengig av en- eller to-campusløsning. Læringssentret er uryddig behandlet i rapporten, idet det bare delvis er tatt med i den økonomiske analysen. Jeg vil derfor holde begge disse forhold utenfor. Det økonomiske kjernespørsmålet er da hva det koster å flytte eksisterende aktivitet fra Dragvoll til nærheten av Gløshaugen. Arealbehovene kan diskuteres, men i hovedsak betyr dette at hele Dragvoll selges, og at det bygges like store tilsvarende lokaler, hvilket utgjør 76800 kvadratmeter brutto kontor- og undervisningslokaler.

La oss begynne med nybyggene. Et naturlig utgangspunkt for meg vil være Realfagbygget som burde være sammenlignbart både mhp. formål og størrelse. Dette kostet ifølge mine tall 1,31 milliarder for 58300 kv.meter bruttoareal. Siden bygget sto ferdig i 2000 har byggekostnadene steget med 20% (Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks). Dette gir en anslått kvadratmeterpris på 27000 kr. Estimert byggekostnad blir dermed ca 2050 mill. for en ny Dragvoll-campus nær Gløshaugen.

En annen merkverdig ting med rapporten er at deler av tomteervervelsene er satt lik null pga. usikkerhet om hvordan dette skal gjøres. Hvis vi antar at det bygges i fire etasjer og at 30% av tomtegrunnen skal bebygges (omtrent som i planskissene) blir tomtebehovet 64 dekar. Tomtegrunn rundt Elgesetergate er ikke standard handelsvare, så det kan være vanskelig å estimere en pris. Dette er ikke avgjørende, men la oss ta utgangspunkt i 4 mill pr dekar som rapporten benytter på Dragvoll. Tomtekostnaden blir i så fall 250 mill.

Tomtesalget er den avgjørende inntektskilde i samlokaliseringsalternativet. Det er i rapporten forutsatt ca 4 mill pr dekar for ikke opparbeidet tomtegrunn til boliger på Dragvoll. Dette kan umulig være i samsvar med dagens marked. Stokkanhaugen er et av de boligområdene som ligger nærmest Dragvoll. En konkret tomtepris på attraktive, byggeklare tomter med prima utsikt er her 1,4 mill pr dekar. Ved å trekke fra opparbeidingskostnader og mindre attraktivitet pga. mangel på utsikt, blir et realistisk anslag for dagens tomtepris på Dragvoll ca 700000 kr pr dekar. Ved salg av 450 dekar gir dette dermed en inntekt på ca 300 mill. Dette er et dramatisk avvik fra de 1780 mill som er antatt i rapporten.

Salgsverdien til bygningene på Dragvoll avhenger sterkt av hva de skal utnyttes til. Så lenge de ikke skal benyttes til universitet, høgskole e.lign. vil det bli betydelige ombygningskostnader. Dette er også reflektert i rapporten. Salget er forventet å innbringe ca 450 mill., og jeg har valgt å benytte dette tallet også i min kalkyle.

Flyttekostnadene kan dermed oppsummeres som følger:

Byggekostnad for nybygg nær Gløshaugen: 2050 mill
Tomtekostnad: 250 mill
Salg av bygninger på Dragvoll: - 450 mill
Salg av tomter på Dragvoll: - 300 mill

Netto utgift til samlokalisering: 1550 mill

Det er åpenbart mange usikre faktorer i dette regnestykket, men jeg våger påstanden at disse estimatene er langt mer nøkterne og realistiske enn de som fremkommer i rapporten. Dette illustrerer i alle fall den enorme økonomiske usikkerhet som ligger i samlokaliseringsprosjektet. Jeg vil også understreke at en omlegging av Elgestergate bevisst ikke er med i min kalkyle. Dette er et ytterlige økonomisk usikkerhetsmoment av meget store dimensjoner. Sammenlignet med rapportens estimat tilsier mine tall en budsjettsprekk på i størrelsesorden to milliarder. Man får utrolig mye transport for en brøkdel av denne kostnaden.

La oss leve videre med to velfungerende campuser, og la oss i stedet bruke pengene på å prøve å oppfylle NTNUs intensjoner om å bli blant de ledende universiteter i Europa.

Nils Holte
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv