MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

I dag tar de valget (9.5.06, 13:09)

Det hviler et stort ansvar på de elleve medlemmene i NTNU-styret som skal fatte et endelig vedtak i samlokaliseringssaken onsdag formiddag. Utfallet vet ingen.

I utgangspunktet kan saken om samlokalisering se ut til å stå mellom to hovedfløyer, de eksterne og studentene, og styrerepresentantene for de ansatte.

Basert på hva styremedlemmene har signalisert når saken har vært opp tidligere, kan en da risikere å bli stående med et stemmetall på 6 mot 5 i favør av samlokalisering. Ikke den beste situasjon for den videre skjebne for NTNU og NTNU 2020 prosjektet.

Spenningen i morgen knytter seg i stor grad til hvilket standpunkt de eksterne representantene vil lande på. Og om vi kan få en annen stemmegiving enn forventet fra studentsiden.

Universitetsavisa har tatt kontakt med styremedlemmene – dagen før dagen - ikke for å spørre om hva de vil stemme – men for å fiske litt om hvilket syn de har på den forestående oppgaven.

Universitetsavisa stilte følgende spørsmål til styremedlemmene:

 • Hva veier tyngst for deg når du skal ta stilling til samlokalisering? Økonomi, faglige utfordringer, ansattes synspunkter? Andre elementer du vil trekke fram?

 • Høringsuttalelser, spørreundersøkelser, økonomiske tredjepartsberegninger og så videre: det er et omfattende materiale dere må gjennom. Har du tillit til at den informasjonen som kommer til styret fra ulike hold er kvalitetssikret på best mulig måte? Som styremedlem – er du fornøyd med saksunderlaget?

 • Føler du at du har fått gode nok svar til å fatte en beslutning i samlokaliseringsspørsmålet?

 • Rektor foreslår fire millioner til å kjøre prosjektet frem til 31. august – ser du behov for ytterligere utredninger? Hva er det eventuelt du ikke har fått godt nok svar på? Hvis du går inn for å bevilge fire nye millioner, hvor skal disse pengene tas fra?

 • Har du bestemt deg for hva du vil gå for i styremøtet på onsdag, eller vil eventuell debatt og eventuelt nye innspill før eller under styremøtet virke inn på din beslutning?

  Dette svarte medlemmene i NTNU-styret:

  Marit Arnstad, styreleder:

 • - Det er vanskelig å trekke ut ett enkelt element. Jeg mener beslutningen bør bero på en samlet vurdering av de elementene som er nevnt.
 • - Jeg er godt fornøyd med den informasjon og det saksunderlag som er lagt fram. I tillegg har styret mottatt uttalelser fra en rekke hold. Disse har også bidratt til å belyse saken.
 • - Styret bør nå ha tilstrekkelig informasjon til å foreta en anbefaling i saken.
 • - Uansett om styret skulle anbefale en-campus eller to-campus løsning, så er dette et spørsmål som må behandles i regjering og Storting. I forhold til denne prosessen er det nødvendig med ytterligere kvalitetssikring av underlagsmaterialet. Derfor bør disse 4 millionene bevilges.
 • - Om jeg har bestemt meg og hva jeg eventuelt har bestemt meg for, kommer jeg tilbake til under styremøtet. Det vil jeg ikke forskuttere nå.

  Terje Wahl, representant for midlertidig ansatte:
  - De spørsmålene som stilles her, fører til diskusjoner som kanskje passer best å ta i styremøtet på onsdag. Forøvrig har jeg ikke bestemt meg endelig for hva jeg vil stemme i styremøtet på onsdag, og det er selvsagt viktig å høre videre på informasjon som kommer før og under styremøtet.

  Svein Lorentzen, representant for vitenskapelig ansatte:
  - Med en dag igjen til styremøtet ønsker jeg å vente med mine synspunkter til diskusjonen i selve møtet.

  Kristin Dæhli, representant for teknisk-administrativt ansatte:
  - Det er interessante spørsmål dere stiller, men jeg er usikker på om det er riktig å svare på dette nå, så kort tid før styremøtet. Generelt kan jeg si at styret har forpliktet seg til å fatte et endelig vedtak i denne saken nå. Med de forutsetningene som ligger på bordet nå, har jeg en oppfatning av hva jeg kommer til å gå inn for.

  Jens A. Maseng, representant for studentene:

 • - NTNU har som ambisjon å være internasjonalt framragende i 2020. For å klare dette må endel strategiske grep taes. Spørsmålet er om samlokalisering er et slikt grep. Her er det viktig å lytte til organisasjonen - både studenter og ansatte. Norske universitet har gjennomgått store endringsprosesser de siste tiårene. Dermed er det viktig å trå forsiktig i store saker, og arbeide for en samlet organisasjon. Endelig er det avgjørende om økonomien holder, uansett hva vi velger, og at NTNU ikke påtar seg prosjekt over evne.
 • - Den informasjonen som er gitt Styret har vært gjenstand for både diskusjon i organisasjonen og kvalitetssikring av en tredjepart. Jeg har full tillit til at prosjektorganisasjonen gir oss fullstendig korrekt informasjon i denne saken.
 • - Jeg føler at informasjonen til Styret har vært utmerket, og at svar er gitt på alle sentrale spørsmål, deriblant hva de ansatte og studentene mener NTNU bør holde fokus på i tiden framover.
 • - Behovet for nye utredninger vil eventuelt følge av det vedtaket vi gjør onsdag. Prosjektorganisasjonen har så langt levert langt på vei tilfredsstillende svar på styrets forespørsler.
 • - Det avgjørende for styret på onsdag er at vi samles kollegialt og legger enkeltinteresser til side. Debatten i styret - og eventuelt nye innspill - vil være helt avgjørende for min endelige stemme.

  Jasmin Jahre, representant for studentene:
  - Om styremøtet på onsdag kan jeg si at jeg kommer til å stemme for det jeg anser som det beste for NTNU som helhet og som kan bidra til å styrke NTNU som universitet. For øvrig stiller jeg meg bak svarene til Jens. Uansett, det er forskjell på et tomt hode og et åpent sinn. På onsdag er det viktig med det siste.

  Rigmor Austgulen, representant for vitenskapelig ansatte:
  - Jeg skjønner at Universitetsavisa gjerne vil ha svar på disse spørsmålene - og helst før onsdag. Nå er vi imidlertid inne på oppløpssiden, de viktigste argumentene i diskusjonen har vært luftet. Og det er tid for å sortere kortene før styremøtet. Jeg synes derfor at det er ryddigst å ikke foregripe behandlingen av saken på styremøtet. Det innebærer at jeg ikke ønsker å flagge noe standpunkt før da. Det er stor pågang fra media, og jeg synes det er greiest å gjøre det slik. Overfor alle aktørene. Men jeg svarer gjerne etter møtet!

  Christian Thommessen, ekstern fast representant
  - Jeg kan ikke bruke tid på å svare på disse spørsmålene nå. Det er et stort og viktig styremøte i morgen, og jeg må bruke energien på å finne svaret på oppgaven.

  Morten Loktu, ekstern fast representant
  Morten Loktu kommer rett fra et besøk ved University of California at Berkeley, og er inspirert av det han har sett og opplevd der.

 • - For meg er NTNUs faglige utvikling det viktigste. Det vil si evne til å tiltrekke seg gode studenter og å drive god forskning som er internasjonalt på høyden. Sikker og trygg økonomi og en god campåusløsning er andre momenter, og selvsagt vil de ansattes synspunkt spille en rolle.
 • - Materialet er svært omfattende og saken er komplekst, og jeg har tillit til at alle har gjort sitt beste for å sikre kvaliteten i dokumentene.
 • Jeg føler vi har fått gode nok svar. Det ville vært enklere hvis vi hadde sikkerhet for støtte i det politiske system, men det er en usikkerhet vi må leve med for begge alternativene.
 • - Det vil avhenge av hva vi beslutter i styret hva vi skal gjøre videre. Begge hovedalternativene vil kreve en ytterligere detaljering. Prosjektet vi løpe som det har gjort, med en del fastlagte milepæler. Slik jeg ser det er det veldig viktig at vi nå klarer å skape ro i organisasjonen, og at vi kan konsentrere oss om å bli et internajonalt ledende universitet. En kaotisk prosess med fortsatte kamper kan vi ikke ha.
 • - Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har ulike spørsmål og scenarier i hodet. Det å sikre NTNUs faglige utvikling er viktigst for meg, det er hovedoppgaven vi må konsentrere oss om. Jeg har lyttet til folkemeningen, og lyttet mest til dem som har et noenlunde reflektert syn, ikke de som er låst i en oppfatning på forhånd. Dette er ikke et spørsmål om himmel eller helvete, det er fordeler og ulemper med begge løsninger.

  An-Magritt Jensen, representant for vitenskapelig ansatte
  Jeg er valgt inn i styret på et program, så min grunnholdning skulle være klar for de fleste. Jeg sitter for tiden begravd i saksdokumenter, med låst dør, ”ikke forstyrr”-skilt utenfor, og så godt som avstengt telefon. Mange av spørsmålene dere stiller går direkte inn i situasjonen, og jeg vil ikke foregripe sakens gang og diskusjonen i styret i morgen.

  Siri Beate Hatlen, fast ekstern representant
  - Det er utrolig mye materiale, som er både interessant og krevende å sette seg inn i. Vi har et saksgrunnlag som etter mitt syn er et godt beslutningsgrunnlag. Jeg håper at styremedlemmene går til møtet i morgen med et åpent sinn, slik at vi får en god diskusjon. Noe særlig mer enn dette vil jeg egentlig ikke si før i morgen.

 •