MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Styremøte på Oppdal (31.8.06, 09:30)

NTNU-styret sitter i dag sammen på Quality Hotel på Oppdal. Nå er det en kamp med klokka før Oslo-representantene må ta toget, og det er i øyeblikket en het diskusjon om campusalternativer. Er det en omkamp på gang?

Styret har allerede bestemt hvem de ønsker å foreslå som ny styrerepresentant etter Christian Thommessen. Men resultatet av denne behandlingen får vi ikke vite.

- Departmentet må få vårt svar først, sier styreleder Marit Arnstad. - Dessuten må de aktuelle kandidatene forspørres før vi går ut til offentligheten.

Universitetsavisa er på plass i møtesalen, og vil holde våre lesere oppdatert utiover dagen.

- NTNU må bli flinkere til å sette dagsorden i samfunnsdebatten, sier Morten Loktu.
NTNUs strategidokument
Klokka halv ti åpnet styret møtet for pressen, etter å ha diskutert innstillingen av nytt styremedlem bak lukkede dører.

Arnstad går rett på S-sak 46/06: NTNUs strategiprosess og strategidokument.

Loktu: - Det er veldig mye bra i dette dokumentet, men jeg har noen kommentarer. NTNU bør for eksempel i større grad sette dagsorden i samfunnsdebatten, særlig innenfor de områdene vi har spesielle forutsetninger for det.

Han savnet en del på det som har med organisasjonskultur å gjøre, systematisk kompetanseutvikling og personalpolitikk, for å nevne noe.

- Hvordan skal vi få et fruktbart samarbeid mellom humaniora og teknologi, spør An-Magritt Jensen.
An-Magritt Jensen: Jeg har noen kommentarer til prosessen med utarbeidelsen av denne strategiplanen. Jeg var uenig i at det skulle nedsettes et strategiutvalg før styret har gått gjennom sakskomplekset. Visjonen om å bli internasjonalt fremragende innen 2020 er faktisk ikke noe som har vært forankret i en formell styreprosess før dette strategidokumentet nå foreligger. Jeg er lite glad for skillet mellom bredden og de teknisk-naturvitenskapelige fagene, og det er fare for at når man utpeker et visst satsingsområde, så betyr det også at det er noe man ikke satser på – altså kan man få et A-lag og et B-lag ved NTNU.

Det står for eksempel ingenting om språkpolitiske følger av at man skal være internasjonalt fremragende på alle områder. Betyr det at undervisningen skal foregå på engelsk i stadig større utstrekning, så burde det være diskutert i styret.

- Tverrfagligheten er et av NTNUs fortrinn, sier styreleder Marit Arnstad. - Dette er et godt dokument, et godt grunnlag for en varig diskusjon, sier hun videre.
Svein Lorentzen: Jeg synes dette er blitt et dokument som er godt på vei, og vi skal få det til å bli enda bedre før vi vedtar det. Vi må også ta en runde til på hva som ligger i dette ”fremragende” som vi ønsker at NTNU skal være. Jeg synes vi bør ha inn i dokumentet at vi sannsynligvis ikke kan bli sterke alene, men bør være oss bevisst at vi trenger å løfte sammen med noen andre universiteter, en slags ”Star Alliance”, for å bli sterke. En annen ting er at vi klart må få fram at dette er alle de 4200 ansatte ved NTNU sitt dokument – det er de som gjør jobben for NTNU hver dag.

Siri Beate Hatlen: Jeg synes vi har kommet langt i retning av en konkretisering av de mål NTNU ser som viktige for å styrke både spiss og bredde.

Marit Arnstad: Vi har foreløpig ikke nok data til å tallfeste nåtilstanden for alle indikatorene i strategidokumentet, det bør vi skaffe oss snarest mulig. Når det gjelder diskusjonen om ett A- og ett B-lag, så tror jeg vi skal se framover, se på hvordan vi kan gjøre NTNU til et best mulig universitet, både på bredde og spiss. Derfor tror jeg det er viktig å ikke skue tilbake til tidligere diskusjoner om A- og B-lag. Jeg er også enig med Svein i at dokumentet klart bør få fram at dette er et dokument og en prosess som tilhører alle ansatte ved NTNU.

- Svenske universitet er mer opptatt av kontakten med samfunnet - den har ligget i skyggen hos oss, sier Håkon With-Andersen.
Håkon With Andersen: Det som slår meg, er at dette dokumentet er grusomt tradisjonell og kjedelig på områder som har med formidling og nyskaping å gjøre. ”Småsektororientert”, kaller jeg det. Men det er tydelig at dette dokumentet bærer preg av å være et kompromiss. Også på verdisiden er det inngått kompromisser. Det står ingenting her om verdigrunnlaget som NTNU skal være internasjonal fremragende på. Og dette med internasjonalt fremragende: er dette et mål i seg selv for NTNU, eller er det et middel? Hvis det er et mål: hvorfor? Hvis det er et middel: for hva? Slike spørsmål er ikke vanskelige å svare på, men de virker fraværende i tenkingen som ligger under strategidokumentet.

FORSNAKKELSE: - Vi skal være blant de 1 prosent beste universitet i Bergen, nei, ehh verden, sa Jon-Øyvind Eriksen. Munterehet i møtesalen.
Jon Øyvind Eriksen: Dette dokumentet må vel betraktes som et lite punkt i en kontinuerlig prosess med å utvikle organisasjonen. Kampen om ressurser er veldig lite berørt i dette dokumentet, så slik sett ligger diskusjonen på et generelt plan. Er denne planen godt nok forankret, slik at de ansatte vil føle eierskap til dette dokumentet og denne prosessen? Hvis denne strategien svikter, så tror jeg det kommer til å være på kommunikasjonsplanet, i så fall. For strategiene er gode, men det bør jobbes mer med formuleringene.

Kristin Dæhli: I utgangspunktet synes jeg det var vel mye fokus på måling av resultater, men det synes jeg har dempet seg noe nå, slik at innholdet kommer bedre fram. Det er for mange ad hoc-beslutninger i dag som er basert på økonomi, og ikke på kvalitet. Jeg er også enig med With Andersen i at vi må forankre et verdigrunnlag i dette strategidokumentet.

An-Magritt Jensen: Når vi snakker om spisser og bredde, så er jeg enig med Jon Øyvind, det er i stor grad et kommunikasjonsproblem, tror jeg. Siden jeg kom hit i 1997, har jeg ikke opplevd at humaniora og samfunnsfag har gjort det særlig dårlig. Faktisk så regnes Institutt for sosiologi og statsvitenskap som det beste miljøet i landet. Internasjonalt gjør de seg også bemerket. Men jeg tror det kan være skadelig med alt dette snakket om spiss og bredde – det er en type kommunikasjon som viser at noen fagfelt er mer verd enn andre.

FORSLAG TIL TILRÅDING: "Styret slutter seg til hovedtrekkene i strategidokumentet". Ikke alle er enige i dette, og i øyeblikket diskuteres en formulering til vedtak.
Morten Loktu: Vi savner også en analyse av omgivelsene, utfordringene, av konkurrenter innenfor universitetsverden. Vi må være litt ydmyke og utvikle en felles forståelse av hva vi kan klare i en globalisert virkelighet. Norge er tross alt lite i den store sammenhengen. Så vi skal være ambisiøse, men vi må også ha realistiske bilder på det ”markedet” vi opererer i. Så vi må ha klare strategier på hva som er, og skal være, vår egenart, som skiller oss fra alle de andre. Den dype, gode debatten langs mange aspekter, som An-Magritt var inne på, er veldig viktig.

Marit Arnstad: Jeg minner om at dette dokumentet vi drøfter i dag ikke er noen endestasjon, men et startpunkt for strategidiskusjonen ved NTNU.

Svein Lorentzen: Nå har vi den diskusjonen, eller metadiskusjonen, som jeg føler vi burde ha tatt i forkant av dette møtet. Astrid Lægreid: Vi bør se nærmere på akkurat dette med allianser, for det er mulig partnerskap er en god vei for at NTNU kan nå sine mål.

I oppsummeringen fram mot vedtak kom det flere bemerkninger fra representantene. An-Magritt Jensen avholdt seg fra å stemme, Svein Lorentzen etterlyste etter-og videreutdanning. – Dette mangler helt i dokumentet, og vil bli veldig viktig i tiden som kommer, sa Lorentzen.
Marit Arnstad: Jeg har notert meg en del momenter som bør komme klarere fram i det videre arbeidet med strategidokumentet, først og fremst

 • Allianser/partnerskap
 • Samfunnsansvar
 • Medbestemmelse
 • Formidling
 • Etikk og verdier

  Med alle de innvendinger og ulike protokolltilførsler som er tilkommet i denne diskusjonen, så synes det klart at vi ikke kommer lengre i å behandle denne saken her og nå. Alle styremedlemmene bes derfor formulere sine rettelser, forslag og protokolltilførsler til rektoratet innen en uke, slik at rektor får i oppdrag å sammenfatte dokumentet i tråd med det som har kommet fram i løpet av dagens diskusjon.

  Studentrepresentant Sverre Bugge Midthjell ønsket å gå gjennom dokumentet side for side, men styreleder konkluderte med at det ville ta hele dagen. Representantene fikk en frist på en uke til å komme med skriftlige kommentarer.
  Sverre Bugge Midthjell: Jeg savner et helt overordnet punkt i dokumentet, nemlig et fokus på universitetets administrasjon, og hvordan administrasjonen på best mulig måte kan støtte opp under NTNUs hovedoppgaver.

  Etter halvannen time debatt omkring strategiprosessen, sluttet styret seg til hovedtrekkene i strategidokumentet "NTNU 2020 - Internasjonalt fremragende", og ber rektor framlegge en ny innstilling i tråd med styrets kommentarer. An-Magritt Jensen stemte imot tilrådingen, og hennes protokolltilførsel vil bli lagt ut her i løpet av dagen.

  Etter en kort pause vil økonomidirektør Frank Arntsen redegjøre for langtidsbudsjettet 2007-2010.

  Økonomidirektør Frank Arntsen fikk skryt fra Siri B. Hatlen for et ryddig og godt pedagogisk saksdokument som ga styret god innsikt i NTNU-økonomien.
  Langtidsbudsjett 2007-10
  Frank Arntsen: Hovedpunktene i langtidsplanen 2007-2010 viser at vi ikke kan forvente de store endringen i budsjettrammene. Vi forventer en moderat økning i bevilgningene over statsbudsjettet. Når det gjelder den resultatbaserte komponenten knyttet til forskning (EU/publisering), så må vi være relativt bedre enn de andre universitetene for å øke bevilgningene innenfor den resultatbaserte komponenten. Enhetene skal på bakgrunn av planlagt aktivitet for 2007 sette opp et kostnadsbudsjett. Strategi og budsjettprosess skal samordnes, og dette blir spennende i fremtiden.

  Styret tar økonomidirektørens beskrivelse av de foreløpige økonomiske rammer til etterretning. Budsjettet skal behandles mer inngående av styret i november, og vedtas i desember.

  - Vi får mange innspill til nye studieretninger, sier prorektor Julie Feilberg. – Et av de siste er en spesialutdanning innen spill og opplevelsesindustri.
  NTNUs studieprogramportefølje
  Hvordan skal vi videreutvikle NTNUs studieprogramportefølje? Spørsmålet fra prorektor Julie Feilberg innledet hennes utfordring til styret om å ta stilling til hvordan NTNU skal skaffe seg et økonomisk handlingsrom for utviklingen. Rektoratet ønsker å få signaler på hvilke føringer styret ønsker å legge til grunn for å etablere, legge ned og dimensjonere studieprogrammer:

 • faglige føringer
 • uttalte samfunnsbehov
 • konkurransesituasjon nasjonalt og internasjonalt
 • studentsøking
 • økonomiske føringer

  Lunsjpause
  Nå tar styret lunsjpause. Etter lunsj skal styret bl.a. diskutere campusutvikling i Trondheim og få en oversikt over selskaper/foreninger som NTNU er involvert i.

  På Oppdal går diskusjonen livlig, også i pausene. God stemning mellom Svein Lorentzen og Håkon With-Andersen.
  NTNUs studieprogramportefølje - diskusjon
  I november hvert år skal NTNUs styre heretter legge premissene for fakultetenes arbeid med framtidig utvikling av studieprogramporteføljen. Den første prinsipielle drøftingen om NTNUs studietilbud følger to hovedinnfallsvinkling: faglig innhold og dimensjonering. Spørsmålene tok utgangspunkt i følgende punkter:

 • Skal NTNU utvikle sitt utdanningstilbud ut fra hva næringsliv og arbeidsmarked til enhver tid trenger, ved å satse sterkere på programmer som har en tydelig yrkesrettet profil?
 • Bør NTNU skjerme enkelte fagområder med få studenter for å opprettholde funksjonen som breddeuniversitet?
 • Hvilke kriterier skal ligge til grunn for å etablere nye studieprogrammer: rent faglige, økonomiske, uttalte samfunnsbehov, konkurransesituasjonen med andre universitet, det internasjonale aspektet?
 • Skal studenttallet innenfor hovedområdet teknologi/naturvitenskap økes på bekostning av humaniora/samfunnsvitenskap de nærmeste årene?

  - Vi må se langt fram, og prøve ut helt nye studieretninger, sier Astrid Elisabeth Pihl.
  Hvilken kompetanse er etterspurt av samfunnet om 10 og 20 år? Dette bør være den vesentlige problemstillingen når NTNU skal meisle ut en plan for studieprogramsporteføljen, mente Håkon With Andersen, og fikk støtte for dette synspunktet i de påfølgende innleggene av Morten Loktu og styreleder Arnstad.

  - NTNU må forholde seg til to typer markeder: Ungdommene som velger den utdanning de føler mest for, og arbeidslivets behov. Jeg frykter vi vil se et stadig større sprik her, for eksempel ved at studentene velger bort realfag, sier Morten Loktu.

  Styret vedtok at de i novembermøtet skal ta stilling til hvordan studieprogramporteføljen konkret skal være det nærmeste året, med utgangspunkt i forslag fra fakultetene. Det ble samtidig fattet vedtak om at NTNU innfører kapasitetstak for alle studieområdene fra og med opptakene i 2007, i samsvar med departementets tildeling av studieplasser til NTNU.

  - Vi er i periferien av NTNUs virksomhetsområde, derfor setter jeg stor pris på å få orientere styret om det vi driver med, sa Axel Christophersen, direktør ved Vitenskapsmuseet. Han stilte spørsmålet: Hva skal museet være innenfor NTNU? Jo, en slagkraftig enhet på området allmennrettet forskningsformidling, som styrker NTNUs samfunnskontakt.
  Orientering fra Vitenskapsmuseet
  Kunnskap til folket! var parolen da museumsdirektør Axel Cristophersen ved Vitenskapsmuseet fikk et innsmett i styremøtet for å informere om enhetens liv og levnet.

  - Hvilken rolle kan VMs 130 tilsatte spille for at NTNU skal oppnå sine strategiske mål? spurte Cristophersen.

  Christophersen hadde klare visjoner for ”Campus Kalvskinnet”, hvor institusjoner som Artsdatabanken, NINA og Vitensenteret samlokaliseres med Vitenskapsmuseet.

  En brukerundersøkelse foretatt av VM viste at 74 prosent ikke vet at VM er en del av NTNU. Christophersen rettet en sterk henstilling til styret om at VM må trekkes mer aktivt inn i NTNUs strategi for økt samfunnskontakt.

  Campusutvikling
  Rektor innledet, og forklarte at årsaken til at encampusalternativ er med som et alternativ til departementet, er at det kreves minst to alternativ, og at dette alternativet allerede er godt utredet.

  - Vi kan ikke fortsette å pøse ut penger i størrelsesorden 1 million kroner per måned i utredningsarbeid, mener Svein Lorentzen. – SIT bør nå kunne ta sin del av hva dette vil koste.
  Styreleder Marit Arnstad berømmet utredningen som er kommet fra Dragvollmiljøet. Arnstad er bekymret for ressusrsfordelingen i kommende utredninger - hun er redd at det nå vil brukes ytterligere ressusrer på encampusløsningen.

  Svein Lorentzen: Jeg ønsker å utsette behandlingen av campusutviklingsaken til oktobermøtet, slik at de tre arbeidsgruppene som nå utreder campusløsninger skal få avlagt sine rapporter, som ventes 30. september. Dessuten er jeg svært skeptisk til kostnadene ved disse langvarige utredningene – hvor lenge skal vi fortsette å pøse ut i størrelsesorden én million kroner i måneden på utredninger?

  Sverre Midthjell: Jeg mener at prosjektorganiseringen slik den er i dag er hensiktsmessig, fordi den avlaster styret fra å bruke mye tid på å behandle campusutvikling i hvert eneste styremøte.

  - Hvis det er noe denne organisasjonen ikke trenger, så er det en ny omkamp i campusspørsmålet, fastslår Jon-Øyvind Eriksen.
  Jon-Øyvind Eriksen: Det er diffust, sannsynligvis bevisst diffust, hvilken campusløsning som ønskes ved NTNU, slik jeg har lest referatet fra møtet med departementet. Ved å være så bevisst diffus, så inviterer man til omkamp om samlokalisering, og det irriterer meg. Er det noe denne organisasjonen ikke trenger, så er det omkostningene ved en omkamp, og det skulle jeg ønske også administrasjonen vil ta inn over seg, var den klare meldingen fra Eriksen.

  - Det finnes flere måter å sette opp to hovedalternativer for campusutvikling uten at disse alternativene må være encampus- og tocampusløsninger. Man kan se for seg at det utarbeides to ulike forslag til campusutvikling innenfor tocampusmodellen, fortsatte Eriksen.

  Kristin Dæhli: Jeg blir litt oppgitt over det forslaget som er fremlagt av administrasjonen, og lurer på om vi noen gang skal komme i gang med den campusutviklingen som er tiltrengt ved NTNU. Jeg savner også en total gjennomgang og oversikt over hvor mye penger som er brukt til utredninger av campusalternativer i disse tre årene man har holdt på med dette nå.

  -Ingen omkamp. Eneste grunn til at vi tar med encampusalternativet er fordi vi må ha to alternativer, sier Morten Loktu.
  Siri Beate Hatlen: Jeg har vært borti KS 1-prosesser flere ganger, så jeg vet at de stiller krav til to klare hovedalternativer. Med erfaringen fra sykehusutbyggingen på Øya i bakhodet, så mener jeg vi kan sende encampusutredningen som ett av disse alternativene, ettersom dette da blir ”gratis” og ikke trenger ytterligere utredning. Dette må ikke betraktes som en omkamp, for vi har et styrevedtak på at det er tocampusløsning som NTNU skal gå på. Jeg er likevel enig i at referatet fra møtet med departementet kan tolkes som at de to alternativene er likestilt.

  Marit Arnstad: Jeg er også bekymret for noen formuleringer i rektors innstilling, særlig punktene som åpner for å konsekvensutrede encampusløsningen ytterligere.

  Morten Loktu: Jeg oppfatter det slik at vi sender med encampusutredningen til departementet i KS 1-prosessen kun fordi vi er forpliktet til å ha to alternativer.

  BEKYMRET: - Jeg får vondt i magen av dette, ikke bare på grunn av økonomien, men hva denne diskusjonen gjør med NTNU-miljøet, sa Lise Randeberg (t.v.). Kristin Dæhli deler bekymringen.
  Håkon With Andersen: Jeg tror ikke departementet vil akseptere at vi sender fra oss en innstilling om campusutvikling uten at encampusløsningen er med. Mange sentrale politikere har vært engasjert i denne prosessen, så jeg tror vi bare må finne oss i at to alternativer basert på tocampusløsning neppe vil godtas.

  Svein Lorentzen: Jeg mener vi får ta encampusløsningen opp dersom Kunnskapsdepartementet eksplisitt ber om det. Derfor håper jeg å vinne gehør i styret for at vi leverer to tocampusalternativer når vi overlater den videre prosessen til politikerne. Og kostnadene til utredningen må reduseres kraftig.

  Jon Øyvind Eriksen: Hvis encampusløsningen er en dødssyk hest, så er det kanskje best å avlive den raskest mulig – med mindre det kommer helt klare, økonomisk bindende signaler fra Stortinget om at den skal holdes i live.

  Styret fattet følgende vedtak i saken:

 • Styret viser til rektors notat datert 21.08.06, og slutter seg til den fremlagte prosjektplanen for prosjektet ”Campusutvikling i Trondheim. Vedtatt mot fire av ansatterepresentantenes stemmer (Lorentzen, Dæhli, Randeberg og Jensen).
 • Styret vedtar budsjett for perioden 01.09.06 til 31.03.07 innenfor rammen på 1.800.000 kroner for NTNUs tocampusutviklingsprosjekt. Dette punktet ble enstemmig vedtatt i styret.
 • I tillegg frigjøres interne ressurser til arbeidsgrupper og datainnsamling for å sørge for en godt forankret prosess. Vedtatt mot to stemmer (Dæhli og Randeberg).
 • Styret slutter seg til rektors anbefaling om at Finansdepartementets krav om to hovedalternativer til kvalitetssikring (KS1) av campusutviklingsprosjektet oppfylles med følgende alternativer:

  1) tocampusalternativet er, i tråd med styrevedtaket 10.05.06, NTNUs anbefalte alternativ. 2) Encampusalternativet benyttes som sekundæralternativ

  Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer (Lorentzen, Jensen, Randeberg og Dæhli).

  Et alternativt forslag fra Svein Lorentzen falt, da kun fem av de elleve styremedlemmene stemte for (Lorentzen, Dæhli, Randeberg, Jensen og Eriksen).

  Dermed er det klart at campusutviklingsprosessen fortsetter med ytterligere utredning av tocampusalternativet, men styret etterkom ikke rektors ønske om å bevilge 5.760.000 kroner til fellesprosjektet med HiST, SiT og Trondheim kommune.

  KUBIKKSJARMØR: Håkon With-Andersen freste tilbake til byen på sin 1100 kubikk BMW.
  Strategi NTNU/Sintef
  - Hvis tonen i dette notatet reflekterer samarbeidsklimaet, synes jeg det lover meget godt. En konstruktiv grunnholdning, som jeg håper blir bekreftet i møtet vi skal ha med Sintef, sa Siri B. Hatlen som sin avskjedskommentar, før hun hoppet på Oslo-toget.

  - Veldig bra dokument, men ikke tettere kobling enn dette, sa Loktu. Vi må bygge på de miljøene som har funnet hverandre, men ikke late som Sintef og NTNU er en bedrift. Begge parter vil tjene på samarbeidet.

  - Felles strategiplan, det er en ganske kraftig betegnelse. Det er ikke en samarbeidsavtale, men en felles strategiplan. Noe går godt sammen med Sintef, men ikke alt like godt. Kan vi da ha en strategiplan som gjelder hele samarbeidet, spurte Håkon With-Andersen.

  Av Kenneth Stoltz og Arne Asphjell

  Les forslaget til NTNUs strategiplan
 •