MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTE 16. NOVEMBER:
Ny organisering av ledelsen vedtatt (17.11.06, 13:57)

Men rektors forslag fikk opp temperaturen i styrerommet.

- Det har vært en tung koordineringsprosess det siste året, innrømte Torbjørn Digernes. Dekanmøtet og ulike stabsdirektører medfører både mange og lange rapporterings- og beslutningslinjer, antydet NTNU-rektoren i torsdagens styremøte.

Digernes vil ha bedre styring
Behovet for klarere linjer i tråd med innføring av enhetlig ledelse også i den sentrale ledelsen, er bakgrunnen for rektors forslag til nytt organisasjonskart ved NTNU. Forslag kom på bordet 3. oktober, og har således vært gjennom en rekordrask saksgang i og med gårsdagens styrevedtak.

I saksgrunnlaget til styret kan man lese at

”dagens organisering har noen svakheter sett i forhold til behovet for en sentral ledelse rundt rektor som har autoritet, legitimitet og beslutningsstyrke.

For det første blir styringen uklar gjennom at prorektorene ikke er gitt myndighet, samtidig som de er en del av det samlede rektoratet.

For det andre er det en forholdsvis lang og uklar forbindelseslinje fra rektor til stabsdirektørene, noe som kan skape avstand mellom rektors styringssignaler og stabenes faktiske aktivitet.

Samlet sett gir slik uklarhet i ledelse svakere koordinering av oppgaver, og det kan gi lavere motivasjon hos ansatte”.

Nye direktører inn i organisasjonskartet...
Botemiddelet er færre, men mektigere direktører. Universitetsdirektør og stabsdirektører skal erstattes av to ”superdirektører”, med ansvar for henholdsvis økonomi/eiendomsutvikling og organisasjon/informasjon.

Hva det vil bety for de nåværende stabsdirektørenes oppgaver og stillinger, og om det de facto vil bli færre eller flere direktører, framgår ikke helt klart av rektors notat.

Sikkert er det i hvert fall at de to nye direktørstillingene skal lyses ut i henhold til første ledd i torsdagens styrevedtak:

Styret slutter seg til framlagt forslag til organisering av NTNUs sentrale ledelse i henhold til vedlagt organisasjonskart. Endring av ansvar og fullmakter som følger av ny organisering gjøres gjeldende fra 1.1.2007.

Tilrådingen ble vedtatt mot styremedlem Kristin Dæhlis stemme.

...og noen direktører utenfor?
Årsaken til Dæhlis skepsis var ikke først og fremst å finne i, men utenfor selve organisasjonskartet. I likhet med de øvrige ansatterepresentantene flagget hun sterk motstand mot at prosjektdirektør Inge Fottland og Per Ivar Maudals forespeilede direktørstilling er tenkt å holdes utenfor, men likevel direkte knyttet til rektor.

- Det er mye bra i dette organisasjonskartet. Men det er mer enn rektors ledergruppe vi diskuterer nå. Prosjektdirektørene må inn i linja, og det er viktig å presisere at dette handler om prinsipper, og ikke personer. Disse direktørenes funksjoner er snarere permanente enn midlertidige, sa Dæhli.

Hun fikk støtte fra An-Magritt Jensen og Rigmor Austgulen:

- Jeg har et ganske pragmatisk forhold til slike organisasjonskart. Men det er en prinsipiell ting oppe i dette, og det er prosjektdirektørene som står utenfor organisasjonskartet. Dette er problematisk, gjentok Austgulen.

Sverre Bugge Midthjell ville imidlertid ikke gå god for de kritiske anmerkningene fra styrekollegene på den andre siden av bordet:

- Jeg har ingen problemer med å godta rektors forslag til organisering av ledelsen. I styrerommet her må vi holde oss for god til å så tvil om rektor, og antyde at vi har en potensiell manglende tillit. Da må styret i så fall be rektor om å gå, var Midthjells kommentar til de kritiske røstene angående Digernes’ ønske om en fristilt rolle for prosjektdirektørene i forhold til resten av organisasjonen.

- Disse direktørene vil være direkte ansvarlige overfor meg, og det er slik jeg ønsker å ha det, sa Digernes, som mener at for eksempel campusutviklingsprosjektet har en slik karakter at rapporterings- og samhandlingsveiene må være mange, og at det vil være hemmende for arbeidet dersom rapportering ensidig skal følge formelle tjenesteveier.

Alle direktører inn i folden likevel?
- Det er svært viktig at styret tar hensyn til hvordan rektor selv, som øverste leder ved NTNU, ønsker å organisere sin ledergruppe, mente styreleder Arnstad.

En til dels opphetet diskusjon kulminerte i at Svein Lorentzen leverte et tilleggspunkt i tilrådingen, med ordlyden:

Styret understreker viktigheten av at all virksomhet ved NTNU legges inn i det vedtatte organisasjonskartet, og at det bare unntaksvis kan opprettes funksjoner som ikke er plassert inn i den ordinære organisasjonsstrukturen.

Tillegget ble, noe overraskende, vedtatt med 6 mot 5 stemmer, da Jon Øyvind Eriksen slo seg sammen med ansatterepresentantene Dæhli, Jensen, Wahl, Austgulen og Lorentzen.

Et klart signal til rektor i forhold til prosjektdirektørenes innlemming i organisasjonskartet, uttrykte ansatterepresentantene selv.

Av Kenneth Stoltz