MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Ove Kr. Haugaløkken: Nødvendig med evaluering av Its learning (12.1.07, 16:27)

I NTNUs undervisningsstrategi kan følgende leses:

"NTNUs hovedprofil skaper en forventning om at dette universitetet er dyktig og ledende når det gjelder å utvikle og legge til rette for IKT-støttet undervisning og læringsmetoder. [ …]

En sentral visjon er at NTNU som utdanningsinstitusjon skal fokusere på læring. Å skifte fokus fra undervisning til læring medfører bevisstheten om at den sentrale oppgaven består i å tilrettelegge for studentenes læreprosesser. En slik fokusering har konsekvenser blant annet for hvordan studieplaner utformes og for vurderingsordningene. Læringsorienteringen innebærer at det ikke er tilstrekkelig å tilby undervisning og arrangere eksamener. […]

Eksamensordningene må ses på som en integrert del av selve læringsprosessen, ettersom eksamen i høy grad er bestemmende for hvordan studentene arbeider med faget. Valg av eksamensform må ta utgangspunkt i hvilken kompetanse studentene skal oppnå. […] Det må legges til rette for at studentene i større grad enn i dag får et ansvar for å dokumentere sin eg en kompetanse, for eksempel ved mappe-evaluering."

Gjennom Kvalitetsreformen legges det vekt på flere konkrete tiltak som skal bedre studiekvaliteten og dermed studentgjennomstrømningen.

Flere av tiltakene er basert på bedre informasjonsflyt mellom institusjon og student, større felles forståelse av gjensidige krav og forventninger, og en mer bevisst oppfatning av forholdet mellom undervisning og læring.

Blant tiltakene som foreslås er:

 • bedre veiledning for alle studenter
 • studieavtale mellom student og studiested
 • mer studentaktive undervisningsformer
 • regelmessige tilbakemeldinger gjennom studieåret
 • nye og varierte evalueringsformer
 • mindre bruk av store eksamener ved semesterslutt

  Med det store antall studenter som er fagpåmeldt spesielt på de grunnleggende studieemnene, ville forventningene om mer kontinuerlig og individorientert oppfølging ha krevd en betydelig økning i undervisningsressursen ved NTNU.

  Innføring av Kvalitetsreformen ville knapt vært mulig med forsvarlig ressursbruk uten bruk av IKT-verktøy, f eks læringsstøttesystemer. Dette har ligget til grunn når NTNU skulle velge og innføre et læringsstøttesystem.

  Dan Yngve Jacobsen har gjort et søk på Internett funnet ut at det finnes mellom ti og tjue ulike LMS-systemer å velge mellom. Jacobsens funn overrasker ingen.

  Prosjektgruppa som anbefalte LMS for NTNU rettet etter hvert sin oppmerksomhet mot norske leverandører da disse var mer villige enn de store internasjonale aktørene til å tilpasse produktene sine til ”små kunder i Europas periferi”.

  Det ble også notert at den pedagogiske grunntanken som ligger som basis i de norske systemene passet til NTNUs behov. Det ble av gruppa pekt på at et alternativ til et ferdigkjøpt system kunne være å utvikle et eget ved å sy sammen eksisterende ”gratis”-applikasjoner med egenutviklede komponenter.

  Ved NTNU finnes det en rekke enkeltpersoner og miljø som har egne system som ser ut til å fungere godt i de miljøene de er utviklet. Men hensynet til bl.a. skalerbarhet, videreutvikling, integrasjon og sikkerhet gjorde at de egenutviklede systemene framsto som mindre egnet.

  Jacobsen hevder at det ser ut til ”… å ha manglet profesjonell pedagogisk kompetanse når bestillingen av NTNUs system ble gjort. Ikke så rart kanskje; det er som nevnt tilsynelatende viktigere å ha et system (og noen til å drifte det) enn hva systemet kan brukes til?”

  Jacobsen kunne spart seg arrogansen. Mange personer var involvert i utprøvingen av LMS-er. Arbeidet er grundig dokumentert. Prosjektgruppa endte med å anbefale ett system, blant annet på grunnlag av den pedagogiske grunntanken som ligger som basis i de norske systemene, samt på grunnlag av hensynet til bl a skalerbarhet, videreutvikling, integrasjon og sikkerhet.

  Gruppa pekte samtidig på at NTNU må overvåke utviklingen på LMS-området og jevnlig vurdere situasjonen. Det ble videre anbefalt at NTNU ikke burde tegne kontrakt med tilbydere for mer enn ett år av gangen. Videre pekte prosjektgruppa på at en så stor og mangeartet organisasjon som NTNU antakelig må vurdere å tilby flere læringsstøttesystem.

  Av ressursmessige årsaker har dette hittil ikke vært mulig.

  At It´s learning ikke fungerte ved semesterstart opplevde jeg, og tydeligvis flere med meg, som problematisk. Jeg regner med at Studieavdelingen, som er ansvarlig for programmet her ved NTNU, ber leverandøren om ikke å legge store oppgraderinger til slike kritiske tidspunkter.

  Jacobsens påstand om at det ved NTNU er ”… viktigere å ha et system (og noen til å drifte det) enn hva systemet kan brukes til” faller på sin egen urimelighet.

  Ved innføringen av Kvalitetsreformen og It´s learning i 2003 bestemte ledelsen ved NTNU at det skulle settes i gang følgeforskning på NTNUs egen IT-bruk i undervisningen, og da spesielt hvordan It´s learning ble brukt.

  Det ble avsatt særskilte midler til dette, og det var en klar føring fra ledelsen på at en ønsket å evaluere bruken i forhold til de svært ulike fagkulturene som er representert ved NTNU.

  Av grunner som det vil føre for langt å gå inn på her har ikke dette arbeidet kommet i gang. Når professor Ystenes og førsteamanuensis Jacobsen melder om store problemer eller mangler i forhold til sine fag, så illustrerer dette nettopp noe av det ledelsen var opptatt av, nemlig om de ulike fagtradisjonene kanskje hadde ulike behov.

  De problemene som er nevnt er både reelle og alvorlige, og må finne sin løsning. Men i rettferdighets navn må det kunne tilføyes at det finnes fagmiljøer ved NTNU hvor bruken av dette læringsstøtteverktøyet fungerer godt.

  Jeg tror det vil være en dårlig løsning uten videre å skifte ut ett læringsstøtteverktøy med noe annet, ikke minst med tanke på alt som bør virke sammen for å tilfredsstille kravene både om individuell oppfølging og funksjonen som informasjonskanal og samhandlingsarena, for å nevne noen.

  Jacobsen skriver at hans inntrykk er at It´s learning i de fleste tilfeller brukes som en ren ”meldingssentral”. Det er umulig å vite. Jeg ser ikke bort fra at Jacobsen har rett, men hvordan systemet brukes innen de ulike fagene ville vært svært interessant å få rede på.

  Det som vil være viktig nå, er å få gjort en omfattende evaluering av It´s learning ved NTNU. Skulle denne vise at læringsstøtteverktøy ikke er tingen, vil i alle fall avgjørelsen være tatt på et faglig bredt og solid grunnlag.

  Ove Kr. Haugaløkken

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv