MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREVALG:
Nye stemmer i NTNU-styret (19.4.07, 06:41)

Ja til samlokalisering! Nei til millionslukende eksterne konsulenter! Mer utveksling! Bort med dårlige forelesere! Bevar universitetsdemokratiet!

TRANG INNGANG: Styrerommet i Hovedbygningen på Gløshaugen har plass til kun to studentrepresentanter.
Og fremfor alt: bedre kvalitet i utdanningstilbudet!

Når studentene går til urnene i neste uke for å peke ut to nye representanter til det mektige NTNU-styret, har de sju kandidater med sterke og varierte meninger å velge blant.

Valg-FAQ
I hvilken retning ønsker de unge, fremadstormende universitetspolitikere in spe å styre NTNU dersom de kommer til makten?

To av disse sju kommer til å påvirke min og din hverdag det neste året. Det skulle være grunn god nok til å bli litt bedre kjent:

1) Hva er din viktigste kampsak for studentene i året som kommer? Og hva tror du blir den viktigste saken for NTNU i den samme perioden?

2) NTNU har i løpet av de to siste årene fått kuttet bevilgningen fra departementet med om lag 100 millioner kroner. Hvor skal styret kutte hvis denne trenden fortsetter?

3) Og på hvilke områder bør universitetet satse dersom Øystein Djupedal plutselig skulle åpne lommeboka på vidt gap for høyere utdanning og forskning?

EIVIND SAGA er 22 år, og går 2. årskurs i industriell økonomi - energi og miljø.
Eivind Saga
1) Jeg vil jobbe for bedre kvalitet på undervisning og faglig opplegg. Tilbakemeldingene studentene gir på forelesere og opplegg må tillegges større vekt, og være retningsgivende for hvilke forelesere som trenger bedre oppfølging for å bli så gode pedagoger et universitet som NTNU er verdig.

Den viktigste saken for NTNU i året som kommer blir campusutviklingen. La oss håpe den også får foregå på studentenes premisser!

2) Trenden kommer ikke til å fortsette. I denne omgang handler det om å kutte 100 millioner, som er tøft nok. Her må alle bidra, men jeg mener NTNU må prioritere tøffere: Ønsker vi å satse på bredde eller brodd? Jeg mener brodd, noe som innebærer at de fagmiljøene NTNU er sterkest på i dag, nasjonalt og internasjonalt, bør skjermes for kutt.

3) Fra neste år kommer bevilgningene til å øke, men de kommer dessverre aldri til å bli så store som vi ønsker. Økte bevilgninger må først og fremst komme forskning og utvikling innen våre fremste fagområder til gode. Jeg har også en personlig kjepphest som går på økt satsing på grunnforskning og "grønn" forskning. NTNU bør fremstå med en mye klarere miljøprofil enn vi gjør i dag.

ANNE KARINE NYMOEN er 25 år, og mastergradsstudent i allmenn litteraturvitenskap.
Anne Karine Nymoen
1) En av de viktigste sakene for studentene er å endre gjentaksregelen. Den gir studentene ved NTNU et dårligere utgangspunkt ved opptak til lukkede studier enn studenter ved de andre universitetene.

For NTNU blir campusutviklingsprosessen viktig. Det er nå vi skal legge grunnlaget for at NTNU skal være attraktivt som studiested og arbeidsplass i fremtiden.

2) Vi kan spare mye ved å bruke kompetanse som NTNU besitter internt i stedet for å benytte oss av dyre eksterne konsulenter. Studentene er også en ressurs som kan benyttes i større grad.

3) Mange fagmiljøer ved NTNU trenger flere studentarbeidsplasser. Nytt universitetsbibliotek på Dragvoll står også høyt på ønskelisten. Penger bør gå til å oppgradere bygningsmassen og legge til rette for at NTNU skal bli et enda bedre universitet.

TORGEIR GIMSE (24) er bachelorstudent i europakunnskap med fremmedspråk.
Torgeir Gimse
1) For det store flertallet av NTNUs studenter er det svært viktig å få fjernet gjentaksregelen. I tillegg blir det for meg viktig å jobbe for å bedre kvaliteten på undervisningstilbudet til studentene – hovedsakelig i form av valgmuligheter, undervisere og undervisningsform.

For NTNU vil det helhetlige arbeidet med å gjøre universitetet mer attraktivt bli svært viktig. Det må tas beslutninger på hvor hovedfokus for å oppnå dette skal ligge. Jeg mener i første rekke det er viktig å sette studentene i sentrum. Videre må begge campusenes attraktivitet økes, og det må i større grad enn i dag satses på samarbeid mellom campusene.

2) Når man skal foreta store kutt er det viktig å ha gjort seg opp en mening om hva man ønsker med universitetet. NTNU bør være et sterkt og attraktivt universitet på flere fagområder enn hva som er tilfelle i dag. Jeg tror det er viktig å kutte slik at man i størst mulig grad opprettholder et bredt og godt fagtilbud, noe jeg mener gagner både oss studenter og NTNU.

3) Her mener jeg igjen at det er viktig å tenke helhetlig og allsidig. Jeg ser for meg en todelt løsning der en del tilbakeføres til skadelidende fagområder som allerede har opplevd store kutt, mens en annen del brukes til å styrke de fagområder som er NTNUs satsingsområder på vegen mot å øke universitetets attraktivitet.

TORUNN LIEN NILSEN (24) er mastergradstudent i geografi på andre året.
Torunn Lien Nilsen
1) De viktigste sakene både for studentene og for NTNU som helhet handler om demokrati og økonomi. Disse sakene er ikke bare aktuelle i det nærmeste året, men vil prege utviklingen av universitetet i flere år framover.

Det er grunnleggende for studentene å sørge for at vi ikke mister den demokratiske innflytelsen vi har på universitetet. Med stadig færre valgte ledere skrumper medbestemmelsen inn, og vi får et veldig toppstyrt system. Dagens universitetsdemokrati er under press, og vi trenger sterke stemmer som vil bevare det, både i styrerommene og andre steder – noe jeg vil gjøre.

NTNU har fått kuttet bevilgningene over statsbudsjettet, samtidig som tellekantsystemet, der midler fordeles etter produserte studiepoeng og publiserte artikler, skaper stor uforutsigbarhet. Derfor er det spesielt viktig at ressursfordelingen innad på NTNU er forutsigbar, og i så liten grad som mulig følger et slikt system.

2) For studentene er det viktig at primæroppgavene til universitetet skjermes og at ressurser til undervisning prioriteres. Kutt bør isteden konsentreres om store, dyre prestisjeprosjekter. Et eksempel på dette er campusprosjektet, der det har gått med store mengder ressurser uten så veldig mye synlig resultat. Med mer kritisk granskning av slike prosjekter i forkant vil NTNU kunne spare mye.

3) Det bør satses på campusutbygging. Mange, både studenter og ansatte har dårlige arbeidsplasser, for få forelesningssaler gir kveldsforelesninger, osv. I tillegg bør vi åpne de studiene på lavere nivå på frie fag som er blitt lukket de siste årene. Utdanning er en viktig demokratisk rettighet, og det er viktig at flest mulig får mulighet til å prøve seg på høyere utdanning, også de som har et dårlig utgangspunkt. Karakterene fra videregående viser heller ikke nødvendigvis hvem som vil gjøre det best på universitetet, og gir et noe tilfeldig grunnlag for opptak.

MAGNUS HOLST er 25 år gammel, og er 2. årsstudent i elektronikk.
Magnus Holst
1) Det er sjelden jeg hører at studenter er fornøyd med alle fagene sine et semester. Derfor er det viktig å satse på å øke kvaliteten på utdanningen. Jeg vil anta at campus-saken vil bli, om ikke den viktigste, men den saken som vi behandler oftest i året som kommer i likhet med året som har gått. Her er det viktig å fokusere på hvordan utvikling av campus kan føre til bedre lærings- og forskningsmiljø.

2) Her er vel hele poenget at vi må få en stopp av kuttene. NTNU må synliggjøre sterkere ovenfor departementet at slike kutt går utover utdanningen og forskningen, både når det gjelder kvalitet og omfang. Jeg vil tro at ved å sette opp et budsjett for NTNU som synliggjør dette, så vil vi nettopp få økt bevilgningene.

3) Satsing på forskning og økt kvalitet i utdanningen er noe vi må satse på. Foreløpig har jeg mest kunnskap om mitt eget institutt (IET), så det blir vanskelig å si konkret hvilken type forskning som det da skal satses på.

MARTE SENDSTAD (23) er andreårsstudent i biologi.
Marte Sendstad
1) Min viktigste kampsak i året som kommer vil være at NTNU bør tilrettelegge for at alle studenter kan ta minst ett semester i utlandet. I dag er det alt for få som reiser ut og jeg tror det henger sammen med at de møter et system som ikke er godt nok til å følge opp studenter. Det er mange fordeler ved utveksling, men NTNU bør gjøre sitt for å sikre det faglige utbyttet. I dag kreves det ofte mye av studenten selv for å finne et godt universitet som tilbyr relevante emner for sitt studieløp.

Jeg tror utvikling av studieporteføljen blir en viktig sak for NTNU i året som kommer. Det blir avgjørende å følge opp denne prosessen på en god måte slik at en kan tilby relevante og gode emner for studentene. En må sikre at NTNU tilbyr et spekter av emner som både møter arbeidsmarkedet og studentenes interesser. Det er viktig å ivareta basisfag, fag av tverrfaglig relevans og fag som kan være spesielt aktuelle nasjonalt eller internasjonalt.

2) Det blir for enkelt å her skulle si bestemt hvor NTNU burde kutte om det blir ytterligere reduksjon i bevilgningene. Om en ser seg nødt til å kutte mer enn hva som er gjort, må en gå nøye gjennom budsjettene for å se hvor en kan stramme inn ytterligere. Dette er noe en må finne fram til samlet i styret.

3) Jeg synes internasjonalisering er ett av flere områder en bør prioritere om en får økte bevilgninger. NTNU bør satse på å utarbeide samarbeidsavtaler med aktuelle utenlandske universiteter. Dette kan gi studentene et bredt tilbud av god faglig kvalitet når de skal velge utenlandsopphold. NTNU vil tjene på å ha slike avtaler gjennom at en tiltrekker seg dyktige, utenlandske studenter og oppretter gode kontakter, noe som er viktig i prosessen for å kunne kalle seg internasjonalt fremragende. Jeg tror også at man får bedre norske studenter av å fremme utenlandsopphold.

En bør også støtte opp under fagmiljøene på NTNU i videre utvikling og i enda større grad fremme tverrfaglighet som jeg tror vil være en styrke på flere områder framover. I den sammenheng kan en satse mer på kontakt mellom Gløshaugen- og Dragvollmiljøene.

THOR RICHARD ISACHSEN er 23 år og bachelorstudent i statsvitenskap.
Thor Richard Isaksen
1) Forbedring og kvalitetssikring av undervisningen er viktig. Vi har et veldig spennende tiltak i kvalitetsstøttesystemet KVASS, og det blir interessant å se om systemet får den ønskede effekten. I NTNUs strategi har man satt seg som mål at 8 av 10 studenter skal være tilfreds eller svært tilfreds med utdanningen på NTNU. Da må man sørge for å belønne de foreleserne som studentene er fornøyd med og de som skaper gode resultater.

Den viktigste saken for NTNU tror jeg vil være de økonomiske utfordringene som følger av de bevilgningskuttene som har blitt gjort. Nå har belastningen falt på blant annet studentservice, noe som går utover evnen til tilrettelegging for studenter med funksjonshemming, lese- og skrivevansker og liknende. Hvis NTNU blir stilt overfor nye budsjettkutt, kan situasjonen også bli meget kritisk for de hardt rammede fakultetene, spesielt HF og SVT.

Det videre arbeidet med strategien Internasjonalt fremragende er også viktig. Selv om NTNU har en ambisjon om å være det ledende universitetet i Norge, ligger vi i dag bak både UiO og UiB på THES-rankinglisten. Vi ser at andelen av forskning fra NTNU i Norge synker, og at kvaliteten på forskningen fra NTNU blir lavere. Hvis dette er en trend som fortsetter, må man gjøre grep for å snu utviklingen.

2) Grunnlaget for disse kuttene var blant annet at NTNU hadde mye avsatte midler, som står ubrukt. Nå bygger NTNU ned disse avsetningene, og dette vil forhåpentligvis gjøre at Kunnskapsdepartementet ikke pålegger oss nye kutt. Hvis trenden fortsetter går det nok utover kvaliteten på både forskningen og undervisningen på NTNU. HF og SVT, som har relativt billigere studieplasser, må allerede kutte med 8 og 12 millioner fra og med 2008, og ytterlige kutt kan i verste fall bety færre ansatte. Som student ved SVT fakultetet skremmer dette meg. Kanskje vi heller kan selge Universitetsavisa til Media-Norge?

3) Etter en periode med kutting i budsjettene, ville det være naturlig å styrke kjernevirksomheten til NTNU. Instituttene og fakultetene har operert på en stadig strammere linje og disse hadde satt pris på en innsprøyting av midler. Det bør være naturlig å satse på miljørettet forskning – spesielt på thorium, CO2-rensing og biodrivstoff. NTNU bør også være en rollemodell når det gjelder å benytte ny og miljøvennlig teknologi, for eksempel i nye bygg og investeringer. Forhåpentligvis får vi også sett litt byggeaktivitet på fengselstomta.

HVEM SKAL UT? Fem av disse sju har bare styrestolen til låns under fotoseansen. To blir sittende. De får være med og prege universitetets veivalg det neste året.
Mer politikk
Fikk du ikke svar på det du lurte på, er det en god idé å lese mer om kandidatene på denne siden.

Her kan du for eksempel finne ut hvem som vil fortsette kampen for samlokalisering av NTNU. På denne nettsiden avsløres dessuten kandidatenes egne vurderinger av hva de mener gjør dem skikket til å bekle et par av de høyeste vervene ved universitetet.

I neste uke skal også et nytt styremedlem fra de midlertidig vitenskapelige ansatte velges. Mer enn 60 prosent av NTNUs vitenskapelig ansatte tilhører nettopp denne kategorien. Førstkommende mandag viser de fire sterke kandidatene ansikt her i Universitetsavisa.

Tekst: Kenneth Stoltz
Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info

Alt om valget