MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREVALG:
Lei av lufting (24.4.07, 06:44)

De midlertidig vitenskapelig ansatte ved NTNU vil ikke være friske pust i organisasjonen.

Eller rettere sagt: den omfattende bruken av midlertidige ansettelser med noen måneders ”lufting” i ny og ne, slik at arbeidsgiver skal slippe unna forpliktelsen med å inngå faste ansettelser - det er en praksis mange av de midlertidig vitenskapelig ansatte ved NTNU ønsker å få bukt med.

ERSTATTER WAHL: Terje Wahl har i snart to år tjent NTNU som styremedlem. Nå skal han erstattes av en av disse tre (f.v.): Lars A. Fodstad, Lise L. Randeberg og Karin Tømmerås - eller fjerdemann Ola Edvin Vie, som ikke kunne være til stede da bildet ble tatt.
I utakt med samfunnet
Det har lenge vært et misforhold mellom universitets- og høgskolesektoren og samfunnet for øvrig når det gjelder ansettelsespolitikk. På landsbasis er om lag ti prosent tilsatt i midlertidige stillinger, mens av totalt 4.287 årsverk ved NTNU i 2006, ble 1.893 årsverk, eller 44,14 prosent, utført av midlertidig ansatte.

Når det gjelder de vitenskapelige ansatte, baserer universitetet seg i enda sterkere grad på midlertidige ansettelser. 1.511 av totalt 2.513 årsverk, nær 60 prosent, ble utført av midlertidig vitenskapelig ansatte.

Fire av disse kjemper i disse dager om å ta over Terje Wahls plass i NTNU-styret.

Fortsatt hvileskjær, eller økt satsing?
I det følgende kan du bli bedre kjent med kandidatene som representerer de midlertidig vitenskapelig ansatte i det pågående styrevalget. Vil du vite mer, følg lenken nederst på siden, som tar deg videre til valgsiden med kandidatenes egne presentasjoner.

1) Hva er din viktigste kampsak i året som kommer? Og hva tror du blir den viktigste saken for NTNU i den samme perioden?

2) NTNU har i løpet av de to siste årene fått kuttet bevilgningen fra departementet med om lag 100 millioner kroner. Hvor vil du som styremedlem gå inn for å kutte hvis denne trenden fortsetter?

3) På hvilke områder bør universitetet satse dersom Kunnskapsdepartementet åpner lommeboka for høyere utdanning og forskning?

4) Hva skiller deg fra de andre kandidatene til styrevervet?

FÆRRE FREMRAGENDE FORSKERE: Det blir resultatet dersom det drives rovdrift på stipendiater med arbeidsplikt, mener Lars Fodstad, som er stipendiat ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.
Lars August Fodstad (HF)
1) NTNU har selv definert sin viktigste sak ved å satse på å bli internasjonalt anerkjent som et fremragende universitet innen 2020. Dette overordnede målet må ligge langt fremme i alle styrehoder, ellers vil det aldri bli annet enn en fager visjon.

Hvordan man skal nå målet er selvsagt langt vanskeligere å bli enige om. Jeg har tro på å ha to tanker i hodet samtidig: NTNU skal opp i internasjonal toppklasse på visse områder, men samtidig utvikles som et breddeuniversitet av høy kvalitet.

Styrets viktigste oppgave blir å legge til rette for begge deler. Dette dreier seg ikke om Ole Brumm-politikk, men å få NTNU til å bli mer enn summen av de enkelte fagmiljøene.

NTNU var i sin tid en merkelig konstruksjon, en slags bastard, men nettopp her ligger også mulighetene til å produsere forskning og tilby undervisning som er unik.

2) Det vil være uansvarlig å foreta hypotetiske kutt før jeg har reelle tall og sakspapirer å forholde meg til. Det som imidlertid er klart, er at ostehøvelen ikke lenger duger. Om situasjonen blir verre enn den er, må man frem med øks. Dette er selvsagt langt mer ubehagelig for dem som skal foreta kuttene, men slik det nå har blitt, er det ikke mer å høvle på.

3) Da er vi i hvert fall over på institutt for dagdrømmervitenskap. Det er nok ingen fare for at bevilgningene blir større enn at de går med til å rette opp de verste krisene. I første omgang ville det være en god idé å reimplementere kvalitetsreformen, slik at det vi faktisk tilbyr studentene stemmer overens med intensjonene.

De tiltakene som fagmiljøene satset både forskningstid og fritid på å innføre for å øke kvaliteten på studietilbudet er nå i ferd med å undergraves av budsjettkutt. Skulle det bli penger igjen etter en slik snuoperasjon, ville jeg bruke det til å opprettholde NTNUs faglige bredde og styrke den tverrfaglige satsingen.

Når det gjelder forskerrekruttene ville det også være en idé å bruke økt økonomisk handlefrihet til i større grad å knytte pliktarbeid opp mot egen forskning, og ikke som praksis er nå, at instituttene er avhengig av stipendiatenes allsidighet for å få undervisningskabalen til å gå opp.

4) Det er ikke lett å si siden jeg bare har møtt dem en eneste gang og ingen av oss skiller seg ut med markante kampsaker. Selv om vi alle støtter opp om NTNUs hovedprofil og ønsker å representere samtlige midlertidig ansatte ved NTNU, er nok den mest opplagte forskjellen mellom oss knyttet til de ulike fagområdene vi representerer.

Jeg er nok atskillig mer påvirket av humanvitenskapelig tenkning og tradisjon enn de andre kandidatene. Å tro noe annet ville være naivt.

GENERASJONSSKIFTET EN UTFORDRING: Men utskiftning representerer også en mulighet for NTNU, tror Lise Lyngsnes Randeberg. Hun er postdoc i biomedisinsk optikk ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon, og vararepresentant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i dagens NTNU-styre.
Lise Lyngsnes Randeberg (IME)
1) Jeg er opptatt av at også NTNU-styret bør ha et sterkt faglig fokus og prioritere å legge til rette for forskning og undervisning. Jeg frykter at økonomi og sparedebatt blir viktig for styret i året som kommer.

Min viktigste ”kampsak” blir å fokusere på hvordan NTNU skal håndtere generasjonsskiftet som er på gang i den vitenskapelige staben i kombinasjon med trang økonomi.

I dette generasjonsskiftet vil NTNU miste mye opparbeidet kompetanse og erfaring, siden det tar tid å bygge opp en faglig aktivitet på høyt nivå. Samtidig som dette skjer så er det planer om å øke antallet stipendiater enda mer.

Innenfor de teknisk-naturvitenskapelige fagene er det allerede i dag sterkt press på veiledningskapasitet. Derfor er det viktig å diskutere prioriteringer i forhold til dette generasjonsskiftet. Man bør tenke seg nøye om før man velger å ikke videreføre faste stillinger samtidig som man gjennomfører økningen i antallet stipendiater.

Når økonomien er trang og lønnsbudsjettet høyt, er det fristende å kutte faste vitenskapelige stillinger. Stipendiatene og postdoktorene fortjener faste vitenskapelig ansatte som har tid og overskudd til å veilede og delta aktivt i forskningen. Det får man ikke på den måten, men kanskje gjennom å se på hele organisasjonen som en helhet og gjøre noen grep i forhold til hvor mange ansatte man bør ha på hvert nivå for at forskning og undervisning skal kunne fungere.

Kanskje trenger vi ikke å øke antallet stipendiater ytterligere, men heller fokusere på forskningsmidler for de som allerede er her?

Noe bør også gjøres for å rydde opp i bruken av kortvarige engasjementer og prosjektstillinger. Man bør heller satse på lengre ansettelsesperioder, slik at man sørger for en mer forutsigbar hverdag for de midlertidig ansatte hvor fokuset kan være på forskning og ikke på om man har råd til å fortsette som forsker.

Jeg synes også det er en viktig samfunnspolitisk sak å legge tilrette for at det lønner seg å ta doktorgrad, slik at personer med fullført doktorgrad har gode karrieremessige muligheter både innenfor industri og næringsliv, og innenfor akademia.

2) Dette er i utgangspunktet er umulig spørsmål å svare på, siden det egentlig ikke er noe mer å kutte. Jeg tror imidlertid det er viktig å fokusere på hovedaktivitetene ved NTNU og bevare bredden i forskning og undervisning i den grad det er mulig. Administrasjonen ved NTNU øker stadig og jeg tror kanskje man kan ha mye å spare innenfor dette feltet.

Jeg synes imidlertid det er en smule defensivt å allerede nå skulle ta hensyn til hvor man skal kutte. Styret og ledelsen ved NTNU bør heller bruke tid på få endret finansieringsmodellen for universitetene enn å sitte og planlegge neste års kutt i budsjettet!

3) Jeg tror man burde satse på å øke forskningsaktiviteten gjennom å gi økte driftsmidler direkte til forskere med gode ideer og resultater. Dette burde gjøres med minimalt byråkrati, slik at tiden kunne brukes til forskning og ikke til å skrive søknader. Generelt burde driftsmidlene i hvert prosjekt være i alle fall like store som lønnsmidlene, og helst dobbelt så store.

4) Jeg er den eneste av kandidatene fra NTNUs hovedprofil. I dag er ingen av ansatterepresentantene i styret fra hovedprofilen.

FLERE KVINNER I VITENSKAPELIGE STILLINGER: Økt likestilling og internasjonalisering er to av hjertesakene til stipendiat Ola Edvin Vie ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse – for tiden på forskningsopphold ved ETH I Zurich.
Arkivfoto: Synnøve Ressem/ NTNU Info
Ola Edvin Vie (SVT)
1) Akademia nærmer seg et generasjonsskifte som åpner mulighet for å fornye universitetet. Vi får da muligheten til å få en bedre kjønnsfordeling i vitenskapelige stillinger.

Før den tid må vi finne ut hva midlertidig ansatte, spesielt kvinner, oppfatter som nødvendige betingelser for at de skal fortsette innenfor akademia etter avlagt doktorgrad. For meg er det viktigste å gjøre NTNU til en attraktiv arbeidsplass for ansatte av begge kjønn.

Den viktigste utfordringen for NTNU er å gjøre ”Internasjonalt fremragende”-strategien om fra ord til handlinger. Vi må bli mer internasjonale! Blant annet ved å rekruttere flere internasjonale forskere og legge bedre til rette for at NTNU-ansatte kan dra på gjesteopphold i utlandet.

2) Hovedvirksomheten til et universitet er å drive undervisning og forskning av god kvalitet, ikke å drive et tungrodd byråkrati.

2000 ansatte i ikke-vitenskapelige stillinger bør kunne klare å spare inn kuttet på 3 prosent (100 mill. av samlede inntekter på ca. 3,5 mrd) ved å jobbe smartere sammen.

Forskning og undervisning bør skjermes i størst mulig grad. En annen mulighet er selvsagt å dekke inn kuttet ved å øke de eksterne inntektene.

3) Hvis det utenkelige skjer og den rødgrønne regjeringen lar pengene regne over NTNU, er det i grunn bare fantasien som setter begrensninger. Da kan vi realisere nytt universitetsbibliotek på Dragvoll, Innovation Village, nye laboratorier på Gløshaugen og Læringshøyden.

Hvis NTNU skulle få større økonomisk handlingsrom, bør man prioritere å gjøre universitetet til et bedre sted for forskning. For stipendiater og postdoc-er kan det bety mer forskningstid, mer forskningsrettet pliktarbeid og bedre muligheter for å være mer aktive i internasjonale forskningsmiljøer.

4) Bakgrunn fra hele NTNU. Som utdannet siv.ing. fra Gløshaugen og cand.polit. fra Dragvoll (og gift med en medisinstudent) har jeg et bredt utgangspunkt for å forstå hele NTNU. I tillegg har jeg som aktiv i SiT og gjennom engasjement i lokalpolitikken også sett NTNU noe mer fra utsiden. Jeg er i tillegg opptatt av å inkludere flere av de engelskspråklige stipendiatene og postdoc-ene i universitetsdemokratitet og har derfor også skrevet en engelsk versjon av kandidatpresentasjonen (journ.anm: lenke til denne presentasjonen finner du på valgsiden.)

HEGNER OM DEN UAVHENGIGE FORSKNINGEN: Postdoc og faglig leder for Forskerlinjen i medisin. Karin Tømmerås, mener at fri forskning med stor faglig bredde er nødvendig for å opprettholde NTNU som et breddeuniversitet og som en kritisk og uavhengig samfunnsinstitusjon.
Karin Tømmerås (DMF)
1) NTNU må tilby sine studenter og ansatte gode studie- og arbeidsvilkår for å være et attraktivt studiested og arbeidsplass. Dette er også nødvendig for å kunne rekruttere gode studenter, lærere og forskere både nasjonalt og internasjonalt, noe som igjen bidrar til et enda mer attraktivt studiested og arbeidsplass.

Mer enn 60 prosent av det vitenskapelige personalet er midlertidig ansatt og utfører store deler av forskningen og undervisningen. Jeg synes derfor det er både viktig og riktig å bedre ansettelsesvilkårene og framtidsutsiktene for midlertidig vitenskapelige ansatte.

NTNU behøver både nå og i fremtiden kompetente fagpersoner til å utføre undervisning, veiledning og forskning. Kunnskapsrike personer er en viktigere ressurs enn både utstyr og lokaler.

Det vil etter min oppfatning være viktigst for NTNU å hindre ytterligere kutt i bevilgningen. NTNU må synliggjøre sin kompetanse og generere midler for å kunne tilby et godt studietilbud, bevare og rekruttere fagpersoner, samt opprettholde en uavhengig forskning med stor faglig bredde. Samtidig bør de beste miljøene stimuleres med mål om å oppnå både nasjonal og internasjonal anerkjennelse.

2) Jeg ville adgangsbegrense noen studier, ettersom en av årsakene til den reduserte bevilgningen var at NTNU ikke reduserte antallet studieplasser som pålagt av Kunnskapsdepartementet.

Jeg ville også revurdere størrelsesordenen på pengene NTNU har på bok. Kuttet i bevilgningen fra departementet er et eksempel på at det er viktig å ha en buffer, men samtidig er det ikke like drastisk for departementet å kutte bevilgningen når universitetet har midler tilgjengelig.

3) Ved økt tildeling av midler til NTNU ville jeg lagt enda større vekt på at undervisningen og veiledningen skal være tilstrekkelig og av god kvalitet.

Undervisningen bør være og er i stor grad forskningsbasert. Det er viktig at de vitenskapelige ansattes arbeidsvilkår også stimulerer til forskning og vitenskapelig produksjon.

NTNUs visjon om å være internasjonalt fremragende innen år 2020 medfører en prioritering av noen utvalgte tverrfaglige satsningsområder. Jeg ville i tillegg stimulere de små, men internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene. Det er også ønskelig å stimulere til økt og tverrfaglig samarbeid, samt internasjonalisering.

Fremfor alt ville jeg benyttet en økt tildeling fra departementet til å sikre den frie forskningen med stor faglig bredde, som er nødvendig for å opprettholde NTNU som et breddeuniversitet og en kritisk og uavhengig samfunnsinstitusjon som er rustet til å møte framtidens utfordringer.

4) Det var få deltagere og lite diskusjon på valgmøtene, så jeg håper dette innlegget i Universitetsavisa i tillegg til presentasjonen på valgsidene synliggjør forskjellen på oss kandidater til styrevervet.

Av Kenneth Stoltz

Les mer og stem her