MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LIVE FRA STYREMØTET 18. JUNI:
Hva skjer med Universitetsavisa? (18.6.07, 13:36)

Kjøreplanen for vårens siste styremøte inneholder flere spenningsmomenter. Nå diskuteres Universitetsavisa: et flertall i styret er stemt for en redaksjonelt uavhengig avis, men det ønsker ikke rektor.

Universitetsavisa vil som vanlig rapportere direkte fra dagens styremøte fra klokka 10.

På sakskartet står blant annet behandling av KS1-dokumentene i campusutviklingsprosjektet, NTNUs mediesituasjon, der også Universitetsavisas status vil diskuteres, og rapportering fra 1. tertial 2007, med tilhørende regnskap og årsprognoser for NTNU.

Andre store saker er årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU i 2006, og utvikling av NTNUs studieprogramportefølje.

Og ikke minst vil NTNU-ledelsen orientere om den foreløpige rapporten fra Rosenborgsaken, som legges fram for Kunnskapsdepartementet i dag.

DELTE MENINGER: Rektor og NTNU-styret utvekslet delte meninger om Universitetsavisas framtid.
Forfall i styret
Ådne Cappelen og Morten Loktu har meldt forfall til dagens styremøte. Første vara Jon Øyvind Eriksen er til stede, mens andre varamedlem Anne Kathrine Slungård har meldt avbud.

Dermed er det kun ti representanter i NTNU-styremøtet i dag. Torbjørn Digernes varslet at han vil orientere om den foreløpige rapporten fra det medisinske ekspertutvalget i Rosenborgsaken klokken 11.30.

Etter godkjenning av protokollen fra forrige møte, gyver styret løs på S-sak 37/07, NTNU og mediene.

NTNU mer synlig nasjonalt
Trond Singsaas: Dette ble sist diskutert i 2003. Mediaverden endrer seg meget raskt. Vi må holde følge med teknologien. Derfor trenger vi å diskutere dette i styret. Litt i grove overskrifter: Bedre synlighet nasjonalt, bedre profilering internasjonalt, og bedret interkommunikasjon er målene med denne saken. Ett grep er å engasjere en egen kommunikasjonsrådgiver for Rektor. Dessuten har vi nå en nettportal for det internasjonale publikum. Internt vil vi forsterke de tiltakene vi allerede har. Universitetsavisa skal styre sin kritiske og konstruktive rolle. Vi vil også gjenopplive redaksjonsrådet, som har ligget brakk en stund.

Lorentzen: Jeg vil ikke si at dette har tatt for lang tid, men det har nok det. Jeg tok opp denne saken et år eller halvannet siden fordi jeg ønsket et konkret dokument. Det vi har fått er et dokument som sier at vi vil ha mer av det gode. Jeg ønsker et bredere og mer konkret dokument som vi i styret kunne ha diskutert. Det er fint med egen kommunikasjonsrådgiver for rektor, men det burde vært forelagt oss som ett av flere alternativer. Det virker mer som en orienteringssak. Internavisen har i enkeltsaker blitt ganske sterkt styrt av ledelsen. Jeg ønsker en redaksjonalt uavhengig avis som ikke er en del av informasjonsavdelingens orinære drift. Den er på mange måter veldig god på nett, men i tillegg vil jeg ha en vurdering om en papiravis kunne vært et supplement for dypere saker.

An-Magritt Jensen: Kampanjen med de fem suksesshistoriene ble presentert for styret i en lunsjpause. Vi fikk ikke diskutert denne kampanjen på forhånd. Det vakte debatt i Adressas leserspalter, blant annet at kampanjen kostet 13 mill. kroner. De myke fagene ble kun representert ved jazzmiljøet. Hva er egentlig suksesshistorier ved et universitet? Disse spørsmålene vil jeg at styret skal diskutere.

TERJE WAHL (midten) savner kritisk journalistikk i Universitetsavisa, mens Siri Beate Hatlen virker mer fornøyd med status quo. Bak til venstre skimtes konsulent Rolf Olsen, som er hyret inn for å evaluere styrets arbeid.
Fri Universitetsavis?
Svein Lorentzen: Jeg må altså si jeg føler meg litt snytt når jeg leser saksforelegget her. Vi må bevare og videreutvikle den viktige kritiske rollen som Universitetsavisa har. Derfor bør Universitetsavisa løsrives fra Informasjonsavdelingen.

Terje Wahl: Jeg deler Svein sitt syn når det gjelder Universitetsavisas frihet. Jeg savner kritisk og undersøkende journalistikk i Universitetsavisa i dag. For eksempel ser vi ofte at i en del ømtålige emner, som en del personalsaker som slås opp i andre medier, så er Universitetsavisa påfallende tause. NTNU har alt å vinne på å la redaksjonen utføre mer kritisk og uavhengig journalistikk.

Sverre Bugge Midthjell: Jeg er enig med Svein, og tror NTNU ville være tjent med en mer fri redaksjonell rolle for Universitetsavisa. Vi bør se på hvordan blant annet ansvarlig redaktør-rollen er utformet. Imidlertid kunne jeg gjerne tenkt meg at vi tar opp til diskusjon den direkte rapporteringen fra styremøtene. Det kan være greit å se over Universitetsavisas referat fra styremøtene før det legges ut, slik at man ikke blir feilsitert. Kanskje kan en sperrefrist til etter møtet være veien å gå? undret Midthjell.

Rigmor Austgulen: Jeg ønsker også å ta opp temaet om forskningsformidling. Nanoteknologi og HUNT kan ha sine etiske problematiske sider. Forskningsrådet har hatt et prosjekt gående om problematiske sider ved ny teknologi.

Jon Øyvind Eriksen: Jeg har tre kommentarer: Synlighet nasjonalt har en rektorrangering. Resepten skal være bedre rådgiving rundt rektor. Jeg vil fokusere på rektors rolle som samfunnsaktør, og ikke som medieperson i seg selv. Man må melde seg på store spørsmål i verden. Internasjonalt: Innholdet i det vi kommuniserer innenfor forskningen er det viktigste, og ikke omtalen i seg selv. når det gjelder Universitetsavisa, mener jeg at NTNU har alt å vinne på en fri og uavhengig internavis. Jeg synes samlokaliseringssaken er et godt eksempel på at verken universitetet eller ledelsen har tjent på den omleggingen som har vært.

TORBJØRN DIGERNES tror en uavhengig universitetsavis vil medføre større mediepress for ham selv og resten av NTNU-ledelsen.
Marit Arnstad: Jeg synes UA er rimelig kritisk når de skal være det. Oppgaven er å fortelle ikke bare om ledelsens synspunkter, men om hele universitetets virksomhet. Vi må kunne kombinere det å være kritisk med det å være et informasjonsorgan. Jeg tror imidlertid at det kan bli et litt for stort løft å gå tilbake til Universitetsavisa i papir, med tanke på universitetets økonomiske situasjon i dag. Jeg er klar over at Universitetsavisa har en vanskelig balansegang mellom å drive kritisk journalistikk, og å formidle hva som skjer ved NTNU.

Kristin Dæhli: Hvis vi kan få fram mer forskningsformidling, og ikke så ensidig fokus på ledelsens aktiviteter, så tror jeg det vil skape en bedre og mer interessant avis. Jeg ønsker også velkommen en diskusjon som går mer i retning av et fritt og uavhengig organ. Andre løsninger enn dagens bør kunne diskuteres i styret. Jeg savner nok noe å holde i hånden, men ikke nødvendigvis gamle UA i sin helhet.

Siri Beate Hatlen: Formidlingen kan styrkes. Jeg diskuterte også UA sin situasjon i 2002. Jeg vet at det er en kjempekrevende diskusjon som det ikke finnes noe enkelt svar på. Jeg opplever faktisk dagens nettavis som bedre enn den gamle papiravisen. For meg selv, som ikke er her oppe så ofte, og dermed ikke bare kan plukke med meg en papiravis, synes jeg det er en fordel å følge med på debatter og nyheter på nettet. Jeg opplever det også som positivt at nettutgaven raskt blir oppdatert.

Rektor vil ikke ha fri avis
Torbjørn Digernes: Jeg har motforestillinger mot en fristilt avis. Vi har kjent på kroppen flere ganger i løpet av de to årene jeg har vært rektor hvordan det er å forholde seg til fristilte medier, og de krav til å respondere i forhold til den dagsorden de setter. Men jeg opplever at det er en god del kritiske saker og vinklinger i Universitetsavisa, som de er i sin fulle rett til å ta. Men å gi avisa full frihet til å sette sin egen agenda – det synes jeg er å gå for langt.

Sverre Bugge Midthjell: Jeg må si jeg reagerer, Torbjørn, når argumentet mot en fristilt Universitetsavis er at man må ha ekstra beredskap for å svare på kritiske spørsmål. Noe av poenget med en universitetsavis er jo nettopp at også ledelsen må kunne svare for seg i aktuelle saker.

Styret ble enige om å ta tilrådingen i S-sak 37/07 til etterretning, men med en bestilling til rektor om å forberede en sak om en eventuell friere rolle for Universitetsavisa til høsten, der utredning av hvordan andre universiteter nasjonalt og internasjonalt driver sin internavis, og utredning av kostnader forbundet med en eventuell papirutgave som et supplement til dagens nettutgave av Universitetsavisa inngår.

Av Kenneth Stoltz og Tor Harald Monsen

Hele sakskartet for dagens styremøte