MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU skal klimasikre veier (24.8.07, 10:51)

Veier renner bort, og bruer raser sammen under voldsomme vannmasser. Institutt for bygg, anlegg og transport skal hjelpe Vegvesenet med å kalkulere klimaendringene inn i veibyggingen.

Veinettet påvirkes av nedbør, vind og temperaturforholdene. Dette er elementer som har innvirkning på steinsprang, fjell- og snøskred, flom og erosjon, og is og snø på veibanen.

HØST OG NEDBØR kan gi nye ras på norske veger.
Mer vind og nedbør
Klimaforskningen konkluderer entydig med at det blir endringer i årene som kommer.

De fleste klimaforskere mener vi står overfor en økning i den globale temperaturen på mellom en og seks grader frem til 2100, avhengig av hvilke modeller som brukes.

Dette vil - i en eller annen grad - føre til mer vind og nedbør, som igjen vil føre til flere flommer, skred og slitasje på veinettet.

For å møte disse utfordringene har Statens vegvesen, i samarbeid med blant andre NTNU, satt i gang forskningsprosjektet Klima og transport, der målet er å komme fram til nødvendige tiltak.

Reviderer "bibelen"
"Bibelen" kalles den populært, Staten vegvesens håndbok 018 for dimensjonering av norske veier. Vær- og klimamessige faktorer har hittil i svært liten grad vært med i regnestykkene til norske veiingeniører.

PROFESSOR IVAR HORVLI ved Institutt for bygg, anlegg og transport. Foto: Tor H. Monsen
– I USA er det utviklet dimensjoneringssystem med nedbrytingsmodeller der klimadata inngår. Våre naboland i Norden har også analytiske dimensjoneringssystem som lettere kan tilpasses klimadata, mens vi ikke har det, så Norge henger litt etter her, forklarer professor Ivar Horvli ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU.

Horvli skal lage nye nedbrytingsmodeller for norske veier i et nytt prosjekt som er under planlegging. Det betyr at han skal se på hvilke faktorer som sliter på veiene våre. Det er også startet et felles nordisk prosjekt i Vegvesenets regi innenfor dette feltet.

Opprusting
Forverrede klimabetingelser vil bety opprusting og endret materialvalg ved bygging av veier. I tillegg vil veiene trenge mer vedlikehold. Sikkerhetsvurderingene av veistrekninger vil også kunne bli endret.

For å unngå telehiv, skal i tillegg stamveier frostsikres. Klimafaktorer som sommertemperatur og nedbør bør også inkluderes i framtida.

Et par graders forskjell i sommermånedene har ikke så mye å si, mener Horvli.

Annerledes er det med vinteren, særlig i innlandsstrøk med vanligvis kalde og stabile vintre.

At temperaturen svinger rundt frysepunktet, betyr langt flere tilfeller av overgang fra vann til is, og tilbake til vann igjen. For veiene er dette dårlig nytt. Telehiv, krakelering av veidekke, utvasking av masse betyr kortere levetid.

Både pluss og minus
Langs kysten vil fravær av kuldeperioder gi mindre nedbryting av veiene ved at telehiv og teleløsning unngås.

På den annen side kan en forverret klimasituasjon medføre at veiene skylles bort av store og hyppige nedbørsmengder.

Distriktene kan oppleve den største forverringen av veinettet. Småveiene er nemlig dimensjonert svakere enn veier med stor trafikkbelastning.

– Kommunal- og fylkesveier vil derfor raskt bli taperne i dette bildet, mener Horvli.

VANNLAND: Geografisk institutt har laget rapporten Vannlandet 2050.
Oftere stengt pga rasfare
Vårt moderne samfunn er avhengig av et fungerende og trygt veinett. Endret klima utfordrer derfor ikke bare sikkerheten til trafikanter og veiarbeidere. Det handler også om samfunnssikkerhet.

Professor Harald Norem ved NTNU deltar i et delprosjekt som skal studere hva endrede klimabetingelser betyr for skredfaren langs veiene.

Han mener at klimaendringene vil gi større og hyppigere skred, med større skader enn vi er vant til. Risikovurderingene må derfor revurderes.

– Vi må godta hyppigere stengninger av norske veier, sier han.

Ikke alle eksisterende skredsikringer er tilfredsstillende.

– Beredskapen er bra for tørr- og vår snø i skred. Problemet er "sørpeskred", sier Norem.

Budsjetter under press
Prosjektet Klima og transport skal også se på den sannsynlige kostnadsutviklingen som følge av klimautfordringene.

Store utbedringer av eksisterende veier, hyppigere og større reparasjoner, mer vedlikehold og kraftigere dimensjonering av nye veier, tilsier at framtidens samferdselsbudsjett blir satt under press.

Av:Tor H. Monsen

Rapporten Vannlandet 2050 fra Geografisk institutt varsler flere naturkatastrofer
Hele rapporten (PDF)