MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STATSBUDSJETTET 2008:
- Et offensivt budsjett for Kunnskaps-Norge, mener Djupedal (5.10.07, 10:24)

De totale bevilgningene til forskning og høyere utdanning øker med 1,2 milliarder, en realvekst på tre prosent, ifølge Kunnskapsdepartementet. Er dette nok for å blidgjøre en urolig sektor? Les hele pressemeldingen fra KD her.

Pressemelding:

"Regjeringen vil opprette 350 nye stipendiatstillinger for å sikre rekruttering av vitenskaplig personale. Videre vil regjeringen øke kapitalen i Fondet for forskning og utvikling til 66 milliarder kroner i 2008.

De totale bevilgningene til forskning og utvikling over statsbudsjettet øker med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen vil i tillegg øke tallet på studentboliger og studiefinansieringen i 2008.

- Budsjettforslaget legger til rette for mer og bedre forskning og høyere utdanning, og regjeringen innfrir nå en rekke av løfter i Soria Moria-erklæringen, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Næringslivet, utdannings- og forskningsvirksomheter og det offentlige etterspør medarbeidere med stadig høyere utdanning. Regjeringen vil derfor opprette 350 stipendiat­stillinger ved universiteter og høyskoler, og vil bevilge 112 millioner kroner til dette i 2008.

I tillegg foreslås det å opprette en ordning med nasjonale forskerskoler gjennom Norges forskningsråd. Dette vil bedre kvaliteten på og gjennomføringen i forskerutdanningen. Forskerskolene vil få et samlet budsjett på 10 mill. kroner i 2008.

Godt utstyr og kildemateriale er viktig for god forskning. I 2008 vil det totalt bli brukt 238 millioner til utstyr i høyskolesektoren. Av disse vil 200 millioner kroner komme fra Norges forskningsråd. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 40 millioner kroner til universitetsmuseene i 2008.

For å sikre en langsiktig og stabil finansiering av forskning foreslår regjeringen å øke kapitalen i Forskingsfondet med 6 milliarder kroner. Til sammen har regjeringen økt kapitalen i fondet med 30 milliarder kroner til 66 milliarder kroner på tre år.

De samlede bevilgningene til forskning og utvikling over statsbudsjettet øker med 1,2 milliarder kroner til 17,8 milliarder kroner i 2008.

Norsk deltakelse i EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling er viktig for å styrke norsk forskning. Regjeringa foreslår å bevilge 342 millioner kroner til økt kontingent i 2008. Kontingenten i 2008 vil være om lag 1 milliard kroner.

Bedre studenttilbud
Regjeringen mener at alle skal ha mulighet til å ta utdanning og at studentene skal kunne studere på heltid. Da er de blant annet avhengige av gode økonomiske rammer.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningene til studentboliger med 40 millioner kroner i 2008. Dette vil legge til rette for å bygge om lag 670 nye boliger i 2008, avhengig av hvor i landet de blir bygget.

Regjeringen foreslår videre å prisjustere alle satsene i utdanningsstøtteordningene gjennom Lånekassen med 2,5 prosent fra undervisningsåret 2008–2009.

Dette tilsvarer den forventede økningen i konsumprisindeksen. Basisstøtten i høyere utdanning vil bli 85.000 kroner for undervisningsåret 2008–09. Dette er en økning på 5.000 kroner fra studieåret 2005 – 2006.

For å sikre at Lånekassen kan bedre kundeservicen og redusere risikoen i IKT-systemene, foreslår regjeringen å modernisere IKT-systemene i Lånekassen innenfor en kostnadsramme på 745 millioner kroner. Det foreslås å bevilge 69,1 millioner kroner til dette i 2008.

Utvidet timetall
Regjeringen foreslår å utvide timetallet på barnetrinnet med til sammen 5 uketimer à 60 minutter fra høsten 2008. Økningen blir fordelt på 1.–4. trinn.

Fagene norsk, matematikk og engelsk skal styrkes. Det blir foreslått å bevilge 276 millioner kroner til tiltaket i 2008.

I tillegg blir forsøk med utvidet skoledag og skolemat videreført. Fra høsten 2008 blir det innført gratis læremidlerl også for elever på videregående trinn 3. Dette er en utvidelse av ordningen som ble startet opp høsten 2007.

Regjeringen vil bevilge 37,5 millioner kroner til rådgivning i videregående opplæring og partnerskap for karriererådgivning i fylkeskommunene. Dette er en økning på 22,5 millioner kroner sammenliknet med revidert nasjonalbudsjett 2007.

Til sammen vil det bli brukt om lag 1 milliard kroner til kvalitetstiltak i grunnskolen i 2008.

Voksnes rett til utdanning
Regjeringen vil og styrkje voksnes rett til videregående opplæring slik at alle voksne over 25 år får denne retten. Regjeringen tar sikte på å fremme forslag om endring av opplæringsloven om dette våren 2008, og vil bevilge 21 millioner kroner til tiltaket i 2008.

Full barnehagedekning
Budsjettforslaget legger til rette for å nå målet om full barnehagedekning. Det blir bevilget midler til bygging av 7 700 nye plasser. Dette vil gi tilbud til nye 3 900 barn.

Dette innebærer at anslagsvis 255 000 barn vil få tilbud om plass i barnehage i 2008. Departementet vil oppdatere bevilgningsbehovet om dette viser seg nødvendig for å nå full dekning. Til sammen vil bevilgningene til barnehager øke med 3,6 milliarder kroner i 2008.

Regjeringen vil redusere foreldrebetalingen for barnehage og skolefritidsordning med til sammen 409 millioner kroner i 2008.

Maksimalgrensen for foreldrebetalingen for et ordinært heltidstilbud i barnehage blir 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner på årsbasis. Dette gir ein reell nedgang i foreldrebetalingen på om lag 100 kroner per måned og 1 100 kroner per år.

Fradraget for pass og stell av barn i skattesystemet blir økt fra 5 000 kroner til 15 000 kroner for hvert barn ut over det første. Dette vil bidra til reduserte utgifter til barnepass for foreldre med flere barn i blant annet barnehage og skolefritidsordning.

Kvalifisert personale er nødvendig for å gi et barnehagetilbud med høy kvalitet. Regjeringen foreslår derfor å bruke 66 millioner kroner til kvalitetsutvikling i barnehagene i 2008.

Dette gir rom for å følge opp ”Strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen (2007–2011)” og ”Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren (2007–2010)”. Videre er det foreslått å øke kapasiteten i førskolelærerutdanningen med 125 studieplasser i 2008.

Livslang læring
Regjeringa foreslår å øke bevilgningene til EUs program for livslang læring med om lag 45 millioner kroner til om lag 187 millioner kroner. Deltakelse i programmet åpner store muligheter for samarbeid og utveksling for hele den norske utdannings- og forskningssektoren.

Det skal bli opprettes et nasjonalt forum for utdanningsforskning. Forumet skal vere en sentral samarbeidsarena mellom forskningsmiljø, forvaltning og politikk."